گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جوانان غربی، دانشجویان شرقی و یک درد مشترک

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جوانان غربی، دانشجویان شرقی و یک درد مشترک

15 آذر 94 – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190821.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20422613.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20435926.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20433430.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20440582.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20431428.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20423216.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190827.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190839.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190828.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20415478.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20420182.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20424698.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20430096.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20420797.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190822.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190823.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190824.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190833.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20414720.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190825.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190840.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190829.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190830.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190831.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190832.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190834.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20432873.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190835.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20421515.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190836.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190843.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20430802.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190837.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20444427.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20441946.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190841.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20442525.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20445102.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190844.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190845.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20413344.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20445731.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20414047.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20441126.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20434013.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20450274.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20434543.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/IMG20432042.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/Amirkabir_University_94/13940915190838.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.