گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع سیاست، فرهنگ، اقتصاد و سقوط اخلاق

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع سیاست، فرهنگ، اقتصاد و سقوط اخلاق

22 آذر 94 – دانشگاه رازی کرمانشاه

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/1.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/2.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/3.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/4.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/5.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/11.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/7.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/8.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/9.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/10.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image/kermanshah_razi/6.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.