گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود

۱۳ بهمن ۹۴ – درچه اصفهان
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی - انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود
سخنرانی استاد حسن عباسی – انقلابی که شد، انقلابی که می‌شود

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.