تا آمریکا هست، مبارزه ادامه دارد…

تا آمریکا هست، مبارزه ادامه دارد...
تا آمریکا هست، مبارزه ادامه دارد…

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.