اگر چنانچه ربا در کشور وجود داشته باشد، نمی توانیم بگوییم که جمهوری ما، جمهوری اسلامی است

امام خمینی
امام خمینی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.