دست‌نوشته‌ استاد حسن عباسی برای شهید عباس دانش‌گر

دست‌نوشته‌ استاد حسن عباسی برای شهید عباس دانش‌گر
دست‌نوشته‌ استاد حسن عباسی برای شهید عباس دانش‌گر

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.