دولت چهار نعل به سوی مدل سیاست درهای باز تایلندی به پیش می‌رود

۱۰۱ گزاره‌ی سیاست درهای باز ایرانی – دولت چهار نعل به سوی مدل سیاست درهای باز تایلندی به پیش می‌رود (2)

101 گزاره‌ی سیاست درهای باز ایرانی - دولت چهار نعل به سوی مدل سیاست درهای باز تایلندی به پیش می‌رود
101 گزاره‌ی سیاست درهای باز ایرانی – دولت چهار نعل به سوی مدل سیاست درهای باز تایلندی به پیش می‌رود

101 گزاره‌ی سیاست درهای باز ایرانی (2)

دولت چهار نعل به سوی مدل سیاست درهای باز تایلندی به پیش می‌رود.

جریان حلقه نیاوران که 12 سال در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت در بومی کردن مدل چینی اصلاحات فعالیت پژوهشی داشت و در 3 سال اخیر کوشید تا هم‌چون دنگ شیائوپینگ آن مدل را در گشودن درها به سوی غرب اجرا کند، با مدیریت آمریکا و اروپا به سمت مدل تایلندی اصلاحات منحرف شده است. شیوه مراودات در پسابرجام با جهان، پیاده‌سازی کامل سیاست درهای باز مدل تایلند است.

استاد حسن عباسی

رئیس مرکز بررسی‌های دکترینال

95/4/3

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.