علی‌رضا قزوه در واکنش به بازداشت استاد حسن عباسی

علی‌رضا قزوه در واکنش به بازداشت استاد حسن عباسی
علی‌رضا قزوه در واکنش به بازداشت استاد حسن عباسی

علی‌رضا قزوه در واکنش به بازداشت استاد حسن عباسی نوشت:
دارند می‌روند
سراغ ابوذرها، عمارها
در روزگاری که انقلابی بودن
بهای سنگینی دارد…

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.