فلاح یا خسارت، مسأله این است!

فلاح یا خسارت، مسأله این است!
فلاح یا خسارت، مسأله این است!

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.