گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در استان قم

سخنرانی استاد حسن عباسی در استان قم – ۴ بهمن ۹۵

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجدامام موسی کاظم علیه السلام پردیسان قم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران
سخنرانی استاد حسن عباسی در مرکز تخصصی نماز قم- جایگاه نماز در سبک زندگی و نظام جمهوری اسلامی ایران

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.