گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شجره ملعونه و شجره سلامه

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع شجره ملعونه و شجره سلامه

۱ اسفند ۹۵ – اندیمشک، تالار فرهنگ

 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه
 سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک - شجره ملعونه و شجره سلامه
سخنرانی استاد حسن عباسی در تالار فرهنگ اندیمشک – شجره ملعونه و شجره سلامه

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.