گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی

۳ اسفند ۹۵ – رامهرمز، مسجد امام خمینی(ره)

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز - ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد امام خمینی(ره) رامهرمز – ریزش‌ها و رویش‌های انقلاب اسلامی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.