گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون

۱۸ اردیبهشت ۹۶ – دانشگاه صنعتی اصفهان، تالار شهید فتوحی

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان - تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه صنعتی اصفهان – تقابل دو مکتب؛ نگاه به بیرون، نگاه به درون

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.