۶. توهم جهان توسعه یافته، غرب منشأ تولید بدهی

۶. توهم جهان توسعه یافته، غرب منشأ تولید بدهی(تمدن ورشکسته)

توهم جهان توسعه یافته، غرب منشأ تولید بدهی
توهم جهان توسعه یافته، غرب منشأ تولید بدهی

ذخیره در سایز A3      ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.