32. پول رایج جهانی، منشأ ربا

32. پول رایج جهانی، منشأ ربا(ربای مدرن)

پول رایج جهانی، منشأ ربا
پول رایج جهانی، منشأ ربا(ربای مدرن)

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.