37. ربا عامل اصلی فقر در جهان

37. ربا عامل اصلی فقر در جهان (ربای مدرن)

ربا عامل اصلی فقر در جهان
ربا عامل اصلی فقر در جهان (ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.