38. ربا لازمه‌ی ذاتی اقتصاد است

38. ربا لازمه‌ی ذاتی اقتصاد است (ربای مدرن)

ربا لازمه‌ی ذاتی اقتصاد است
ربا لازمه‌ی ذاتی اقتصاد است (ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.