39. بانکداری اسلامی، پیش‌رو در جنگ با خدا

39. بانکداری اسلامی، پیش‌رو در جنگ با خدا (ربای مدرن)

بانکداری اسلامی، پیش‌رو در جنگ با خدا
بانکداری اسلامی، پیش‌رو در جنگ با خدا (ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.