40. کارکردن پول، مصداق بارز ربای نفس است

40. کارکردن پول، مصداق بارز ربای نفس است (ربای مدرن)

کارکردن پول، مصداق بارز ربای نفس است
کارکردن پول، مصداق بارز ربای نفس است (ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.