۴۲. رشد اقتصادی تنها در گرو حذف ربا میسر است

۴۲. رشد اقتصادی تنها در گرو حذف ربا میسر است(ربای مدرن)

رشد اقتصادی تنها در گرو حذف ربا میسر است
رشد اقتصادی تنها در گرو حذف ربا میسر است(ربای مدرن)

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.