نظام‌سازی مبتنی بر نظریه‌های درون‌زا

نظام‌سازی مبتنی بر نظریه‌های درون‌زا

ایران اسلامی ‌اکنون باید به سراغ نظام‌سازی و  بنا نهادن   ساخت‌های بومی ‌در ساحت‌های مختلف مبتنی بر نظریه‌های درون‌زا برود و اجرای آن‌را با اتکا به قدرت ملت و درایت دولت به پیش ببرد.

استاد حسن عباسی ـ  دانشگاه  شیراز ـ  94/8/19

ذخیره در سایز اینستاگرام

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.