خانه » لیست جلساتی که تاکنون در سایت برای دانلود قرار گرفته است

لیست جلساتی که تاکنون در سایت برای دانلود قرار گرفته است

لیست جلسات کلبه کرامت که تاکنون در سایت Dr-Abbasi.ir برای دانلود قرار گرفته اند:

توضیح:

– هر مجموعه شامل ۸ جلسه ی پشت سر هم است.

– جلسات ۴۵ تا ۱۹۱ تدوین نشده اند.

– جلساتی که نام آنها هست ولی لینک آنها قرار داده نشده جلساتی هستند که در آینده بر روی سایت قرار داده می شود.

– لیست جلساتی که نام آنها قرار داده نشده جلساتی هستند که اکثرا تدوین نشده یا هنوز برای قرار دادن روی سایت آماده نیست.

مجموعه ۱ : ( جلسه ۱ تا ۸ )

جلسه ۱ : در آمدی بر سیاست گذاری ، تصمیم سازی و چاره اندیشی.

جلسه ۲ : در آمدی بر مبانی دکترینولوژی.

جلسه ۳ : انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا.

جلسه ۴ : در آمدی بر درخت فلسفه.

جلسه ۵ : در آمدی بر طرح تطبیقی استراتژیک مدرنیسم و اسلام.

جلسه ۶ : انطباق طرح استراتژیک با فلسفه.

جلسه ۷ : در آمدی بر طرح تطبیقی کلبه ی کرامت و کلبه ی دیجیتالی.

جلسه ۸ : در آمدی بر جنین حکمت.

مجموعه ۲ : ( جلسه ۹  تا ۱۶ )

جلسه ۹ : انسان شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی.

جلسه ۱۰ : درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی هجری.

جلسه ۱۱ : مبانی طرح ریزی استراتژیک عالم غربی – دنیا سازی.

جلسه ۱۲ : مبانی طرح ریزی استراتژیک عالم اسلامی – عقبا سازی.

جلسه ۱۳ : پارادایم تطبیقی (۱) – انتقال شناسی.

جلسه ۱۴ : پارادایم تطبیقی (۲) – سوپر پارادایم امانیسم.

جلسه ۱۵ : پارادایم تطبیقی (۳) – استعلاء شناسی.

جلسه ۱۶ : پارادایم تطبیقی (۴) – ابر وادی خداگرایی.

مجموعه ۳ : ( جلسه ۱۷ تا ۲۴ )

جلسه ۱۷ : انتقال شناسی اقتصادی – اجتماعی و نظامی‌در غرب / جلسه ۱۷ کلبه ی کرامت.

جلسه ۱۸ : روش تحلیل استراتژیک.

جلسه ۱۹ : درآمدی بر دکترین توسعه ، رشد و تعالی.

جلسه ۲۰ : رویارویی جهان نور و ظلمت.

جلسه ۲۱ : دکترینولوژی (۱) – قاعده و یقین.

جلسه ۲۲ : دکترینولوژی (۲) – قواعد و اقدام.

جلسه ۲۳ : دکترینولوژی (۳) – عزیمت در محیط.

جلسه ۲۴ : دکترینولوژی (۴) – عمق سیاست.

مجموعه ۴ : ( جلسه ۲۵ تا ۳۲ )

جلسه ۲۵ : دکترینولوژی (۵) – عیار سنجی اقدام.

جلسه ۲۶ : دکترینولوژی (۶) – قواعد سیستم.

جلسه ۲۷ : دکترینولوژی (۷) – درآمدی بر بیوسایبورگ.

جلسه ۲۸ : دکترینولوژی (۸) – دکترین سیستم.

جلسه ۲۹ : دکترینولوژی (۹) – سیستم‌های ذهنی.

جلسه ۳۰ :

جلسه ۳۱ :

جلسه ۳۲ :

مجموعه ۵ : ( جلسه ۳۳ تا ۴۰ )

جلسه ۳۳:

جلسه ۳۴:

جلسه ۳۵:

جلسه ۳۶:

جلسه ۳۷:

جلسه ۳۸ : دکترینولوژی (۱۸) – روند دیپلماسی عمومی.

جلسه ۳۹:

جلسه ۴۰:

مجموعه ۶ : ( جلسه ۴۱ تا ۴۸ )

جلسه ۴۱ :

جلسه ۴۲ :

جلسه ۴۳ :

جلسه ۴۴ : دکترینولوژی (۲۴) – امنیت  (۶) – مواجه ی امنیتی کلبه کرامت با کلبه دیجیتالی.

جلسه ۴۵ :

جلسه ۴۶ :

جلسه ۴۷ :

جلسه ۴۸ :

مجموعه ۷ : ( جلسه ۴۹ تا ۵۶ )

مجموعه ۸ : ( جلسه ۵۷ تا ۶۴ )

مجموعه ۹ : ( جلسه ۶۵ تا ۷۲ )

مجموعه ۱۰ : ( جلسه ۷۳ تا ۸۰ )

مجموعه ۱۱ : ( جلسه ۸۱ تا ۸۸ )

مجموعه ۱۲ : ( جلسه ۸۹ تا ۹۶ )

مجموعه ۱۳ : ( جلسه ۹۷ تا ۱۰۴ )

مجموعه ۱۴ : ( جلسه ۱۰۵ تا ۱۱۲ )

مجموعه ۱۵ : ( جلسه ۱۱۳ تا ۱۲۰ )

جلسه ۱۱۳ :

جلسه ۱۱۴ :

جلسه ۱۱۵ :

جلسه ۱۱۶ :

جلسه ۱۱۷ :

جلسه ۱۱۸ :

جلسه ۱۱۹ :

جلسه ۱۲۰ :

مجموعه ۱۶ : ( جلسه ۱۲۱ تا ۱۲۸ )

مجموعه ۱۷ : ( جلسه ۱۲۹ تا ۱۳۶ )

مجموعه ۱۸ : ( جلسه ۱۳۷ تا ۱۴۴ )

مجموعه ۱۹ : ( جلسه ۱۴۵ تا ۱۵۲ )

مجموعه ۲۰ : ( جلسه ۱۵۳ تا ۱۶۰ )

مجموعه ۲۱ : ( جلسه ۱۶۱ تا ۱۶۸ )

مجموعه ۲۲ : ( جلسه ۱۶۹ تا ۱۷۶ )

مجموعه ۲۳ : ( جلسه ۱۷۷ تا ۱۸۴ )

مجموعه ۲۴ : ( جلسه ۱۸۵ تا ۱۹۲ )

مجموعه ۲۵ : ( جلسه ۱۹۳ تا ۲۰۰ )

جلسه ۱۹۳ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد نظام مدار ۲.

جلسه ۱۹۴ :

جلسه ۱۹۵ :

جلسه ۱۹۶ :

جلسه ۱۹۷ :

جلسه ۱۹۸ :

جلسه ۱۹۹ :

جلسه ۲۰۰ :

مجموعه ۲۶ : ( جلسه ۲۰۱ تا ۲۰۸ )

جلسه ۲۰۳ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد امنیت مدار.

جلسه ۲۰۱ :

جلسه ۲۰۲ :

جلسه ۲۰۴ :

جلسه ۲۰۵ :

جلسه ۲۰۶ :

جلسه ۲۰۷ :

جلسه ۲۰۸ :

مجموعه ۲۷ : ( جلسه ۲۰۹ تا ۲۱۶ )

جلسه ۲۰۹ : بررسی گزارش NPR – دکترین جدید هسته ای آمریکا.

جلسه ۲۱۰ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد مشتری مدار.

جلسه ۲۱۱ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد علم مدار (۵).

جلسه ۲۱۴ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد مسجد مدار.

جلسه ۲۱۲ :

جلسه ۲۱۳ :

جلسه ۲۱۵ :

جلسه ۲۱۶ :

مجموعه ۲۸ : ( جلسه ۲۱۷ تا ۲۲۴ )

جلسه ۲۱۷ : طرح ریزی استراتژیک – کمیت جغرافیای نهضتی – جغرافیای نهضت موسوی.

جلسه ۲۱۸ :

جلسه ۲۱۹ :

جلسه ۲۲۰ :

جلسه ۲۲۱ :

جلسه ۲۲۲ :

جلسه ۲۲۳ :

جلسه ۲۲۴ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد عاقبت مدار (۱).

مجموعه ۲۹ : ( جلسه ۲۲۵ تا ۲۳۲ )

جلسه ۲۲۵ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد عاقبت مدار (۲).

جلسه ۲۲۶ :

جلسه ۲۲۷ :

جلسه ۲۲۸ : طرح ریزی استراتژیک – سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (۱).

جلسه ۲۲۹ : طرح ریزی استراتژیک – سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (۲).

جلسه ۲۳۰ :

جلسه ۲۳۱ : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد حیات مدار.

جلسه ۲۳۲ :

مجموعه ۳۰ : ( جلسه ۲۳۳ تا ۲۴۰ )

جلسه ۲۳۳ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی علم در دکترینولوژی – نقشه ی علم هجری.

جلسه ۲۳۴ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (۱).

جلسه ۲۳۵ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (۲) – ارباب ایمان.

جلسه ۲۳۶ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی هنر.

جلسه ۲۳۷ : طرح ریزی استراتژیک – در آمدی بر دکترین سینما (۱).

جلسه ۲۳۸ : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع حضور.

جلسه ۲۳۹ : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع هجرت.

جلسه ۲۴۰ : طرح ریزی استراتژیک – انسان در مدرنیته.

مجموعه ۳۱ : ( جلسه ۲۴۱ تا ۲۴۸ )

جلسه ۲۴۱ : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی انسان در قرآن (۱).

جلسه ۲۴۲ : نقشه ی انسان در قرآن (۲).

جلسه ۲۴۳ : حکمت خلقت.

جلسه ۲۴۴ : متافیزیک حضور.

جلسه ۲۴۵ : حکمت حضور.

جلسه ۲۴۶ : جهان موازی در world building.

جلسه ۲۴۷ : منازعه در نبردگاه ذهن.

جلسه ۲۴۸ : جهان موازی (۱).

مجموعه ۳۲ : ( جلسه ۲۴۹ تا ۲۵۶ )

جلسه ۲۴۹ : جهان موازی (۲).

جلسه ۲۵۰ : جهان موازی (۳).

جلسه ۲۵۱ : جهان متوالی (۱).

جلسه ۲۵۲ : جهان موازی (۴).

جلسه ۲۵۳ : جهان موازی (۵).

جلسه ۲۵۴ : جهان موازی (۶).

جلسه ۲۵۵ : جهان متوالی (۲) – دکترین اشباع.

جلسه ۲۵۶ : گزارش یک جشنواره.

مجموعه ۳۳ : ( جلسه ۲۵۷ تا ۲۶۴ )

جلسه ۲۵۷ : ذهن پروار.

جلسه ۲۵۸ : ذهن افسرده.

جلسه ۲۵۹ : جهان ۲۰۱۲ – نقطه عطف جنگ جهانی چهارم.

جلسه ۲۶۰ : چیتا – ذهن بودایی.

جلسه ۲۶۱ : حکمت فواد.

جلسه ۲۶۲ : چیتا – ذهن هندو.

جلسه ۲۶۳ : وجود ذهنی (۱).

جلسه ۲۶۴ : حباب ذهنی.

مجموعه ۳۴ : ( جلسه ۲۶۵ تا ۲۷۲ )

جلسه ۲۶۵ : تربیت ذهنی.

جلسه ۲۶۶ : نسبت شناسی مغز و ذهن.

جلسه ۲۶۷ : زنای ذهنی (۱).

جلسه ۲۶۸ : نسبت شناسی مغز و ذهن (۲).

جلسه ۲۶۹ : زنای ذهنی (۲).

جلسه ۲۷۰ : جهان موازی (۷).

جلسه ۲۷۱ : زنای ذهنی (۳).

جلسه ۲۷۲ : جهان موازی (۸).

مجموعه ۳۵ : ( جلسه ۲۷۳ تا ۲۸۰ )

جلسه ۲۷۳ : زنای ذهنی (۴) در زندگی دوم.

جلسه ۲۷۴ : دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی.

جلسه ۲۷۵ : تجاوز به ذهن (۱) – دموکراسیتی.

جلسه ۲۷۶ : تجاوز به ذهن (۲) – کان سیومرکراسی و بیوماشین های خوشحال.

جلسه ۲۷۷ : تجاوز به ذهن (۳) – پورنوکراسی و مهندسی رضایت.

جلسه ۲۷۸ : تجاوز به ذهن (۴) – سبک زندگی بدون پلیس ذهن.

جلسه ۲۷۹ : تجاوز به ذهن (۵) – نیوایندیویژوالیزاسیون.

جلسه ۲۸۰ : میدان صفر سلامت.

مجموعه ۳۶ : ( جلسه ۲۸۱ تا ۲۸۸ )

جلسه ۲۸۱ : زنای ذهنی (۵).

جلسه ۲۸۲ : جامعه رحمی.

جلسه ۲۸۳ : ذکر و خیال – حس و حال.

جلسه ۲۸۴ : زنای ذهنی (۶).

جلسه ۲۸۵ : موعود گرایی و آواتاریسم (۱).

جلسه ۲۸۶ : مهدی (عج) حقیقتی بر گونه ی آواتارها.

جلسه ۲۸۷ : مهدویت ، حقیقتی بر گونه ی آواتارها.

جلسه ۲۸۸ : شاخ آفریقا – در جنگ جهانی چهارم.

مجموعه ۳۷ : ( جلسه ۲۸۹ تا ۲۹۶ )

جلسه ۲۸۹ : درآمدی بر دکترینولوژی (۲).

جلسه ۲۹۰ : درآمدی بر دکترین ملی زندگی.

جلسه ۲۹۱ : زنای ذهنی (۷).

جلسه ۲۹۲ : زنای ذهنی (۸).

جلسه ۲۹۳ : به سر عقل آمدن یک انقلاب ! انعطاف یا انحراف ؟ مسأله این است !

جلسه ۲۹۴ : بیوتئولوژی.

جلسه ۲۹۵ : سیستم مدرنیسم در کارکردگرایی.

جلسه ۲۹۶ : نظام حضور در کارکرد گرایی.

مجموعه ۳۸ : ( جلسه ۲۹۷ تا ۳۰۴ )

جلسه ۲۹۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱)

جلسه ۲۹۸ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۱)

جلسه ۲۹۹ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۲)

جلسه ۳۰۰ : پیش به سوی ۲۰۱۲ حشاشین !

جلسه ۳۰۱ : شورش علیه طمع (۱).

جلسه ۳۰۲ : شورش علیه طمع (۲) – جهان بدون وال استریت.

جلسه ۳۰۳ : شورش علیه طمع (۳) – مرگ بر بورس.

جلسه ۳۰۴ : شورش علیه طمع (۴) – من کلاهبردارم پس هستم ! – (بیت عنکبوت).

مجموعه ۳۹ : ( جلسه ۳۰۵ تا ۳۱۲ )

جلسه ۳۰۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۳) – حصن و حفظ.

جلسه ۳۰۶ : شورش علیه طمع (۵) – راز بقاء آن یک درصد.

جلسه ۳۰۷ : دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی.

جلسه ۳۰۸ : شورش علیه طمع (۶) – زندگی پول و دیگر هیچ.

جلسه ۳۰۹ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۴) – لباس و ثیاب.

جلسه ۳۱۰ : شورش علیه طمع (۷) – عبدالطمع ، پولشویی در دست شیطان.

جلسه ۳۱۱ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (۲) – جهان هومر.

جلسه ۳۱۲ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۵) – تقوا و اطاعت – عدد و احصاء.

مجموعه ۴۰ : ( جلسه ۳۱۳ تا ۳۲۰ )

جلسه ۳۱۳ : شورش علیه طمع (۸) – دکترین شوک.

جلسه ۳۱۴ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۶) – نوم و احلام.

جلسه ۳۱۵ : شورش علیه طمع (۹) – دکترین فریدمن (۱).

جلسه ۳۱۶ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۷) – خسارت و عاقبت.

جلسه ۳۱۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۸) – إیاب و مأب.

جلسه ۳۱۸ : شورش علیه طمع (۱۰) – دکترین فریدمن (۲).

جلسه ۳۱۹ : سینمای فلسفی و فلسفه ی سینما.

جلسه ۳۲۰ : کلبه در راه !

مجموعه ۴۱ : ( جلسه ۳۲۱ تا ۳۲۸ )

جلسه ۳۲۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۲).

جلسه ۳۲۲ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۹).

جلسه ۳۲۳ : درآمدی بر دکترین سینما (۳).

جلسه ۳۲۴ : شورش علیه طمع (۱۱).

جلسه ۳۲۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۴).

جلسه ۳۲۶ : شورش علیه طمع (۱۲) – دکترین فریدمن (۳).

جلسه ۳۲۷ : درآمدی بر دکترین سینما (۵) – کلبه ی دیجیتال.

جلسه ۳۲۸ : روی کرد ولایت مدار (۲) – مهندسی سیاسی (۲).

مجموعه ۴۲ : ( جلسه ۳۲۹ تا ۳۳۶ )

جلسه ۳۲۹ : درآمدی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت.

جلسه ۳۳۰ : روی کرد ولایت مدار (۳) – مهندسی سیاسی (۳).

جلسه ۳۳۱ : درآمدی بر دکترین سینما (۶) – جامعه ی دیجیتال.

جلسه ۳۳۲ : مهندسی سیاسی (۴).

جلسه ۳۳۳ : درآمدی بر دکترین سینما (۷) – جامعه ی دیجیتال (۲).

جلسه ۳۳۴ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۰).

جلسه ۳۳۵ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۱).

جلسه ۳۳۶ :درآمدی بر دکترین سینما (۷) – جامعه ی دیجیتال (۳).

مجموعه ۴۳ : (جلسه ۳۳۷ تا ۳۴۵)

جلسه ۳۳۷ : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۲) – عبور از سایه.

جلسه ۳۳۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۹) – جامعه‌ی دیجیتالی (۵)

جلسه ۳۳۹ : دکترین ملی حسابداری جمهوری اسلامی ایران

جلسه ۳۴۰ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۰) – هنر حضور.

جلسه ۳۴۱ : شورش علیه طمع (۱۳) – سمینار حجت الاسلام حسینی.

جلسه ۳۴۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۱) – آیت مداری (۱)

جلسه ۳۴۳ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۳) – زراعت و صیرورت

جلسه ۳۴۴ : شورش علیه طمع (۱۴)

جلسه ۳۴۵ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۲) – آیت مداری (۲)

مجموعه ۴۴ : (جلسه ۳۴۶ تا ۳۵۳)

جلسه ۳۴۶ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (۱۴)

جلسه ۳۴۷ : سبک زندگی، حال، کرسی حیات.

جلسه ۳۴۸ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۳) – حکمت حسن.

جلسه ۳۴۹ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۴) – معجزه.

جلسه ۳۵۰ : شورش علیه طمع (۱۵) – سیلا و کرایب دیس ، بازی از هر دو سر باخت .

جلسه ۳۵۱ : جهان موازی ۹.

جلسه ۳۵۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۵ ).

مجموعه ۴۵ : (جلسه ۳۵۲ تا ۳۶۰)

جلسه ۳۵۳ : جهان موازی ۱۰.

جلسه ۳۵۴ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام ۱۵.

جلسه ۳۵۵ : جهان موازی ۱۱.

جلسه ۳۵۶ : سبک زندگی ۲ – ایمان و عمل .

جلسه ۳۵۷ : سبک زندگی ۳ – هستی و ایمان .

جلسه ۳۵۸ : درآمدی بر دکترین سینما ۱۶.

جلسه ۳۵۹ : شورش علیه طمع ۱۶ – برکت و انفاق.

جلسه ۳۶۰ : سبک زندگی ۴ – حاصل عمر .

مجموعه ۴۶ : (جلسه ۳۶۱ تا ۳۶۸)

جلسه ۳۶۱ : درآمدی بر دکترینولوژی ۳ – علوم اقتدار آفرین.

جلسه ۳۶۲ : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام ۱۶ – خبر و استطاعت صبر.

جلسه ۳۶۳ : سبک زندگی ۵ – فتنه و اقتدار.

جلسه ۳۶۴ : سبک زندگی ۶ – اسلوب زندگی خضری.

جلسه ۳۶۵ : درآمدی بر دکترینولوژی ۴ – علوم اقتدار آفرین ۲.

جلسه ۳۶۶ :

جلسه ۳۶۷ :

جلسه ۳۶۸ :

مجموعه ۴۷ : (جلسه ۳۶۹ تا ۳۷۶ )

جلسه ۳۶۹ :

جلسه ۳۷۰ :

جلسه ۳۷۱ :

جلسه ۳۷۲ :

جلسه ۳۷۳ :

جلسه ۳۷۴ :

جلسه ۳۷۵ :

جلسه ۳۷۶ :

مجموعه ۴۸ : (جلسه ۳۷۷ تا ۳۸۴)

جلسه ۳۷۷ :

جلسه ۳۷۸ : عکس یادگاری با شیطان – بررسی دکترین شیطان.

جلسه ۳۷۹ :

جلسه ۳۸۰ :

جلسه ۳۸۱ :

جلسه ۳۸۲ :

جلسه ۳۸۳ :

جلسه ۳۸۴ :

۶۴ نظر

 1. سلام. برای خرید جلسات یک نمایندگی معرفی کنید

 2. با سلام و خسته نباشید.
  میشه کل جلسات برگزار شده توسط استاد دکتر حسن عباسی رو بخریم، آیا امکان خرید رو در این سایت گذاشتید؟
  دانلود خیلی وقت میبره و کلافه کننده است.
  اگه میشه به این شماره پیام بدید ممنون میشم.
  ******

 3. سلام چطور میشه تو کلاسهای استاد راه پیدا کرد

 4. ایول اومدم تو کندوش.
  خداقوت، عزیزان پیش بسوی حق…

 5. با سلام و خداقوت
  چگونه می شود در ورهای کلبه کرامت شرکت کرد

 6. یعنی شما دوست عزیز نمی تانین فرمت mpg بزنین حجمش هم زیاد نیست اپلودکنی یا امکان خرید پستی راه بتدازی اندشکده خودش ۲ سال مردم سر کار گزاشته باور کن من اگه داشتم شماره مبایلم میگزاشتم حداقل واسه جامعه مهدوی سهمی داشه باشم

 7. سلام خدا قوت
  قبل از اینکه یه دستی به سرو گوش سایت بکشی بالاخره میشد دانلود کرد ولی از وقتی مدلشو تغییر دادین نتونستم حتی یکی از جلسات را دانلود کنم .میشه راهنماییم کنین چرا واردسایت کمکی که میشم نوشته لینک موجود نیست یا پاک شده.
  متشکرم

 8. سلام. خسته نباشید، واقعا ممنون از تموم تلاش های شما برا ی انتشار سخنان با بصیرت استاد.

 9. سلام
  چرا جلساتی که موضوعشون درآمدی بر دکترینولوژیه از قسمت سوم شروع میشه و قسمت یک و دو نیست ؟

 10. سلام
  خداقوت
  به تازگی هیچکدام از لینکهای سایت مدیافایر قابل دسترس نیستند
  و طبقه بندی مطالب قابل پیدا شدن نیستند
  روی هرکدام کلیک میکنم مینویسد “صفحه مورد نظر موجود نیست”
  لطفا رسیدگی کنید

 11. سلام علیکم،

  دوست گرامی من از هلند برایتان می نویسم. سوال من این است که قیمت یک هارد ۵۰۰ گیگ در ایران چقدر است. من می خواهم ۵ ویا ۱۰ هارد ۵۰۰ گیگ بگیرم و از شما بخواهم برایم پر کنید که بتوانم برای چند نفر بفرستم. آیا برای شما امکان خرید هارد با قیمت بهتری از مغازه های کامپیوتری وجود دارد؟ اگر چنین است من می توانم مبلغ آن را به خدوت شما بفرستم که برای من و دوستانم تهیه کنید. در غیر این صورت باید با قیمت بازار بخرم و هارد ها را خدمت شما برادر بزرگوار بفرستم.

  با سپاس فراوان و دعای سربلندی شما

 12. ممنون میشم اگر زحمت آپلود شورش علیه طمع ۱۳ را بکشید

 13. ای والله به دکتر با طرح چنین مباحث عمیقی

 14. باسلام وعرض خسته نباشید .لطفا برنامه های سخنرانی دانشگاهی یا جلسات که دارند رو اطلاع رسانی کنید

 15. سلام من قبلا (حدودا یک ماه پیش) شروع کردم برای دانلود ولی حالا از جلسهی ۵ به بعد لینک نداره با فیلتر شکن هم امتحان کردم ولی چیزی نبود آیا لینک ها رو حذف کردید و من چگونه میتونم فال صوتی تمام مباحث رو تهیه یا خریداری کنم. سپاس و در انتظار راهنمایی شما هستم

 16. سلام

  سجاد جان اگه میشه این لیست و به روز کنین تا راحتتر جلسات و دنبال کنیم…ممنون آقا سجاد

 17. همونطور که میدونید، با این وضعیت اینترنت دانلود کردن تصویری سخنرانی ها خودش معضلی شده
  من پیشنهاد میکنم که قابلیت خرید سخنرانی ها رو هم فراهم کنید
  حتی مثلا سخنرانی های ادامه دار رو به صورت مجموعه ای عرضه کنید

 18. شورش علیه طمع ۱۳ کجاست! از ۱۲ پریده ۱۴ چرا؟

 19. لطفآ مشکل جلسات ۴ و۲۲ را حل کنید

 20. سلام و درود تشکر از شما و دکتر عباسی
  اگر می شود ایجاد فروشگاه در سایت قرار بدهید تا در وقت صرفه جویی بشود
  با تشکر فراوان

 21. سلام.
  اگه میشه بخشی مثل «آخرین مطالب» رو به سایت اضافه کنید. ممنون.

 22. سلام …. ممنون از زحمات شما ….
  راستش تو جلسه ۳۱۹ (سینما فلسفه و فلسفه سینما) دکتر به ۱۰ تا ۱۵ تا کتاب اشاره کردن مثل
  lost and philosophy ,,, inception and philosophy ,,, alice in wonderland and philosophy ,,, matrix and philosophy
  و کتاب هایی از این قبیل ….. هر چی گشتم نتوتستم یه لینک سالم ازشون پیدا کنم ….
  اگه می تونید pdf این کتابارو واسه دانلود بذارید …………….. ممنون

 23. لطفا مجموعه شورش علیه طمع رو کامل کنید

 24. با سلام و تشکر
  از آقای دکتر عباسی نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با کلام ارزشمندشون همیشه از اصل اسلام و هدف انقلاب اسلامی دفاع کردند.
  و تشکر ویژه بابت این وبلاگ
  اجرکم عندالله

 25. ممنون از مطالب جالب و وبلاگ زیبا و با محتوای شما

 26. سلام
  خسته نباشید
  لطفا این صفحه رو آپدیت کنید.

 27. سلام،خسته نباشید
  دوستان عزیز خیلی دیر به روز میشین!قبلنا بهتر بودین!!!

 28. سلام خسته نباشید جدآ خدا قوت
  یه سوال داشتم من ساکن تهران هستم
  این امکان وجود داره که مزاحم شما شم تا روی هارد مجموعه رو ازتون دریافت کنم؟
  اگر کمک کنید یک دنیا ممنون میشم

 29. سلام خسته نباشید
  خدا قوت
  واقعا دستتان درد نکنداگه ممکنه روی سایتتون لینک گفتگو هم برای تبادل اطلاعات و استفاده از دانش شما که دانشجویان اصلی استاد هستید بزارید ممنون
  اگر هم زحمتی نیست جلسات ۳۳ به بعد را هم رو سایت بذارین
  باز هم از این جهاد علمی تان ممنون

 30. با سلام ،

  آیا امکان ارسال این مجموعه ها را به خارج از کشور دارید؟ دوستان زیادی از آمریکا و اروپا خواهان گرفتن این مجموعا ها را دارند.

  سر بلند باشید.

 31. سلام
  آقا کل جلسات دکتر رو می‌شه رو هارد از شما گرفت؟
  ممنون

 32. سلام
  من ساکن تهران نیستم و خیلی سخته برام که دی وی دی های مجموعه رو تهیه کنم اما…
  از وقتی با این سایت آشنا شدم،یک نفس راحت کشیدم،
  که دیگه مطلبی رو از دست نمیدم
  و من هم میتونم استفاده کنم
  اجرتون با بقیت الله (عج)

 33. با سلام
  از جلسه ۲۸ به بعد کامل نیست . اگر امکان داره میشه بفرمایید کی برای دانلود اماده میکنینش؟

 34. خدا اجرتون بده انشاالله بتونید این راه رو ادامه بدبد

 35. با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر به خاطر سایت بسیار مفیدتون لطفا این جلسه کلبه کرامت را هم برای دانلود قرار بدین. اگه تونستید کیفیتش رو مثل جلسه کلبه در راه قرار بدید که حجمش هم کم باشه
  خیلی ممنون.
  جلسه ۳۴۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۱) – آیت مداری (۱)

  پاسخ:

  چشم شما مطمئن باشید که ما در حال تلاش کردن هستیم

 36. سلام. مسیر این کلاس خیلی دوره، از کجا می شه مطمئن شد که هفته هایی که می تونیم بریم کلاس برقراره؟ تلفنی هست که بشه پرسید؟ یا سایتی جایی که اطلاعات رو کاملا به روز بذاره؟

  پاسخ:
  راه که بغل مترو هستش شما دور ترین نقطه تهران هم باشی یک ساعت و نیمه نهایت با مترو میرسی
  والا تا الان که هیچ هفته ای کلاس تعطیل نشده مگه به دلایل فنی.
  شما یه هفته بیا شماره تلفونتو وارد sms center مرکز بکن هر هفته که احیانا تعطیل بشه اسمسی خبر میدن

 37. ببخشید هنوز لینک های دانلود مجموعه ۲ و بعضی از جلسات مجموعه ۳ خرابه

 38. چرا اینا رو واسه فروش نمیزارین?
  همشو نمیشه دانلود کرد !

 39. با سلام خدمت همه ی دوستان دست همگی واسه تدوین جلسات درد نکنه اجرتون با بقیه الله الاعظم ان شا، الله لیست همه ی جلسات کامل واسه دانلود با توکل به خدا قرار بگیره خداحافضتون

 40. باسلام وخسته نباشید شما که خیلی زحمت کشید درمقابل هرجلسه کلبه کرامت تاریخشو بگذارید خودش جستجوی تاریخی میشه برای کسایی که دنبال سخنرانی درتاریخ خاص هستن وهم نیازاشخاص که پیگیر بعضی سخنرانی درتاریخ ومناسبتهای خاص هستن.منمون میشم.سلام مارو ازغرب کشور،کرمانشاه به استاد عباسی برسونیدوبگید پیگیربیاناتشون هستیم وخوشخال میشیم به استان ماهم سری بزنند.من کلیپی آماده کردم ازبیانات ایشون ودیگراشخاص حدود ۱۹دقیقه وحجم۴۰مگابایته لطفا کنیدراهنمایی کنید آپلود کنم به استاد نشون بدید. منتظرراهنماییتون ازایمیلم میباشم.ممنون

 41. لطفا لینک مجموعه ۲ را اصلاح نمایید.(برای هزارمین بار)

 42. سلام ضمن تشکر از زحمات شما اخیرا فایلهای جلسات قدیم کلبه کرامت در سایت مدیا فایر مشکل پیدا کرده و پیام ارور می دهد

 43. سلام امیرجان
  هیچ یک از لینک های ۸ جلسه اول دانلود نمی شن
  اگر که ممکن باشه مشکلش را حل کن
  التماس دعا

 44. با سلام
  میخواستم بگم من تمامی لینک های سخنرانی درآمدی بر دکترین سینما ۵ رو دانلود کردم ولی زمانی که میخوام از حالت زیپ خارجش کنم نمیشه خطا میده چیکار کنم
  لطفا راهنمایی کنید .

 45. سلام.چرا بعضی از جلسات بدون صدا دانلود میشه؟؟؟؟!!!!

  پاسخ:
  سلام خواهرم.
  احتمالا مشکل از برنامه پلیر شماست.برای پخش با کیفیت جلسات از نرم افزار Kmplayer 3.2 استفاده کنید.

 46. ابتدا عرض سلام وخدا قوت به شما زمینه سازان ظهور و سربازان امام زمان (عج)

  نمیدونم مشکل از سرور مستقیم شماست یا از IDM من ، روزها دانلود میکنه شبا هنگ !

  • سلام آقا وحید
   سرور هیچ مشکلی نداره من امتحان کردم الان ساعت ۱۱ شب با بالاترین سرعت ۵۰ مگابایت بر ثانیه دانلود میشه
   احتمالا مشکل از آی اس پی شما است که باید با پشتیبانی تماس بگیرید.

 47. سلام و خدا قوت…
  همونطور که دوستمون گفتند، برای اینکه دیدن جلسات برای مایی که تازه شروع کردیم طبق روند انجام بگیره لطفا مجموعه های ابتدایی رو زودتر از مجموعه های اخیر قرار بدید.

  تشکر از زحماتی که میکشید. یاحق

 48. سلام علیکم
  واقعا خدا قوت
  آقا بداد ما مبتدی ها هم برسید!
  منظورم اینه که مجموعه های اول رو سریع تر بزارید روی سایت چون ما هنوز با مبانی کاملا آشنا نیستیم جلسات اخیر گیجمون میکنه.

 49. با عرض سلام وخسته نباشید.سخنرانیای آقای دکتر دانلود نمیشن لطفآ مشکلشو حل بفرمایید .با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Notify via Email Only if someone replies to My Comment