لیست جلساتی که تاکنون در سایت برای دانلود قرار گرفته است

لیست جلسات کلبه کرامت که تاکنون در سایت Dr-Abbasi.ir برای دانلود قرار گرفته اند:

توضیح:

– هر مجموعه شامل 8 جلسه ی پشت سر هم است.

– جلسات 45 تا 191 تدوین نشده اند.

– جلساتی که نام آنها هست ولی لینک آنها قرار داده نشده جلساتی هستند که در آینده بر روی سایت قرار داده می شود.

– لیست جلساتی که نام آنها قرار داده نشده جلساتی هستند که اکثرا تدوین نشده یا هنوز برای قرار دادن روی سایت آماده نیست.

مجموعه 1 : ( جلسه 1 تا 8 )

جلسه 1 : در آمدی بر سیاست گذاری ، تصمیم سازی و چاره اندیشی.

جلسه 2 : در آمدی بر مبانی دکترینولوژی.

جلسه 3 : انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا.

جلسه 4 : در آمدی بر درخت فلسفه.

جلسه 5 : در آمدی بر طرح تطبیقی استراتژیک مدرنیسم و اسلام.

جلسه 6 : انطباق طرح استراتژیک با فلسفه.

جلسه 7 : در آمدی بر طرح تطبیقی کلبه ی کرامت و کلبه ی دیجیتالی.

جلسه 8 : در آمدی بر جنین حکمت.

مجموعه 2 : ( جلسه 9  تا 16 )

جلسه 9 : انسان شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی.

جلسه 10 : درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی هجری.

جلسه 11 : مبانی طرح ریزی استراتژیک عالم غربی – دنیا سازی.

جلسه 12 : مبانی طرح ریزی استراتژیک عالم اسلامی – عقبا سازی.

جلسه 13 : پارادایم تطبیقی (1) – انتقال شناسی.

جلسه 14 : پارادایم تطبیقی (2) – سوپر پارادایم امانیسم.

جلسه 15 : پارادایم تطبیقی (3) – استعلاء شناسی.

جلسه 16 : پارادایم تطبیقی (4) – ابر وادی خداگرایی.

مجموعه 3 : ( جلسه 17 تا 24 )

جلسه 17 : انتقال شناسی اقتصادی – اجتماعی و نظامی‌در غرب / جلسه ۱۷ کلبه ی کرامت.

جلسه 18 : روش تحلیل استراتژیک.

جلسه 19 : درآمدی بر دکترین توسعه ، رشد و تعالی.

جلسه 20 : رویارویی جهان نور و ظلمت.

جلسه 21 : دکترینولوژی (1) – قاعده و یقین.

جلسه 22 : دکترینولوژی (2) – قواعد و اقدام.

جلسه 23 : دکترینولوژی (3) – عزیمت در محیط.

جلسه 24 : دکترینولوژی (4) – عمق سیاست.

مجموعه 4 : ( جلسه 25 تا 32 )

جلسه 25 : دکترینولوژی (5) – عیار سنجی اقدام.

جلسه 26 : دکترینولوژی (6) – قواعد سیستم.

جلسه 27 : دکترینولوژی (7) – درآمدی بر بیوسایبورگ.

جلسه 28 : دکترینولوژی (8) – دکترین سیستم.

جلسه 29 : دکترینولوژی (9) – سیستم‌های ذهنی.

جلسه 30 :

جلسه 31 :

جلسه 32 :

مجموعه 5 : ( جلسه 33 تا 40 )

جلسه 33:

جلسه 34:

جلسه 35:

جلسه 36:

جلسه 37:

جلسه 38 : دکترینولوژی (۱۸) – روند دیپلماسی عمومی.

جلسه 39:

جلسه 40:

مجموعه 6 : ( جلسه 41 تا 48 )

جلسه 41 :

جلسه 42 :

جلسه 43 :

جلسه 44 : دکترینولوژی (24) – امنیت  (6) – مواجه ی امنیتی کلبه کرامت با کلبه دیجیتالی.

جلسه 45 :

جلسه 46 :

جلسه 47 :

جلسه 48 :

مجموعه 7 : ( جلسه 49 تا 56 )

مجموعه 8 : ( جلسه 57 تا 64 )

مجموعه 9 : ( جلسه 65 تا 72 )

مجموعه 10 : ( جلسه 73 تا 80 )

مجموعه 11 : ( جلسه 81 تا 88 )

مجموعه 12 : ( جلسه 89 تا 96 )

مجموعه 13 : ( جلسه 97 تا 104 )

مجموعه 14 : ( جلسه 105 تا 112 )

مجموعه 15 : ( جلسه 113 تا 120 )

جلسه 113 :

جلسه 114 :

جلسه 115 :

جلسه 116 :

جلسه 117 :

جلسه 118 :

جلسه 119 :

جلسه 120 :

مجموعه 16 : ( جلسه 121 تا 128 )

مجموعه 17 : ( جلسه 129 تا 136 )

مجموعه 18 : ( جلسه 137 تا 144 )

مجموعه 19 : ( جلسه 145 تا 152 )

مجموعه 20 : ( جلسه 153 تا 160 )

مجموعه 21 : ( جلسه 161 تا 168 )

مجموعه 22 : ( جلسه 169 تا 176 )

مجموعه 23 : ( جلسه 177 تا 184 )

مجموعه 24 : ( جلسه 185 تا 192 )

مجموعه 25 : ( جلسه 193 تا 200 )

جلسه 193 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد نظام مدار 2.

جلسه 194 :

جلسه 195 :

جلسه 196 :

جلسه 197 :

جلسه 198 :

جلسه 199 :

جلسه 200 :

مجموعه 26 : ( جلسه 201 تا 208 )

جلسه 203 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد امنیت مدار.

جلسه 201 :

جلسه 202 :

جلسه 204 :

جلسه 205 :

جلسه 206 :

جلسه 207 :

جلسه 208 :

مجموعه 27 : ( جلسه 209 تا 216 )

جلسه 209 : بررسی گزارش NPR – دکترین جدید هسته ای آمریکا.

جلسه 210 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد مشتری مدار.

جلسه 211 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد علم مدار (5).

جلسه 214 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد مسجد مدار.

جلسه 212 :

جلسه 213 :

جلسه 215 :

جلسه 216 :

مجموعه 28 : ( جلسه 217 تا 224 )

جلسه 217 : طرح ریزی استراتژیک – کمیت جغرافیای نهضتی – جغرافیای نهضت موسوی.

جلسه 218 :

جلسه 219 :

جلسه 220 :

جلسه 221 :

جلسه 222 :

جلسه 223 :

جلسه 224 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد عاقبت مدار (1).

مجموعه 29 : ( جلسه 225 تا 232 )

جلسه 225 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد عاقبت مدار (2).

جلسه 226 :

جلسه 227 :

جلسه 228 : طرح ریزی استراتژیک – سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (1).

جلسه 229 : طرح ریزی استراتژیک – سند استراتژی امنیت ملی آمریکا (2).

جلسه 230 :

جلسه 231 : طرح ریزی استراتژیک – روی کرد حیات مدار.

جلسه 232 :

مجموعه 30 : ( جلسه 233 تا 240 )

جلسه 233 : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی علم در دکترینولوژی – نقشه ی علم هجری.

جلسه 234 : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (1).

جلسه 235 : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی ایمان (2) – ارباب ایمان.

جلسه 236 : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی هنر.

جلسه 237 : طرح ریزی استراتژیک – در آمدی بر دکترین سینما (1).

جلسه 238 : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع حضور.

جلسه 239 : طرح ریزی استراتژیک – درآمدی بر طرح جامع هجرت.

جلسه 240 : طرح ریزی استراتژیک – انسان در مدرنیته.

مجموعه 31 : ( جلسه 241 تا 248 )

جلسه 241 : طرح ریزی استراتژیک – نقشه ی انسان در قرآن (1).

جلسه 242 : نقشه ی انسان در قرآن (2).

جلسه 243 : حکمت خلقت.

جلسه 244 : متافیزیک حضور.

جلسه 245 : حکمت حضور.

جلسه 246 : جهان موازی در world building.

جلسه 247 : منازعه در نبردگاه ذهن.

جلسه 248 : جهان موازی (1).

مجموعه 32 : ( جلسه 249 تا 256 )

جلسه 249 : جهان موازی (2).

جلسه 250 : جهان موازی (3).

جلسه 251 : جهان متوالی (1).

جلسه 252 : جهان موازی (4).

جلسه 253 : جهان موازی (5).

جلسه 254 : جهان موازی (6).

جلسه 255 : جهان متوالی (2) – دکترین اشباع.

جلسه 256 : گزارش یک جشنواره.

مجموعه 33 : ( جلسه 257 تا 264 )

جلسه 257 : ذهن پروار.

جلسه 258 : ذهن افسرده.

جلسه 259 : جهان 2012 – نقطه عطف جنگ جهانی چهارم.

جلسه 260 : چیتا – ذهن بودایی.

جلسه 261 : حکمت فواد.

جلسه 262 : چیتا – ذهن هندو.

جلسه 263 : وجود ذهنی (1).

جلسه 264 : حباب ذهنی.

مجموعه 34 : ( جلسه 265 تا 272 )

جلسه 265 : تربیت ذهنی.

جلسه 266 : نسبت شناسی مغز و ذهن.

جلسه 267 : زنای ذهنی (1).

جلسه 268 : نسبت شناسی مغز و ذهن (2).

جلسه 269 : زنای ذهنی (2).

جلسه 270 : جهان موازی (7).

جلسه 271 : زنای ذهنی (3).

جلسه 272 : جهان موازی (8).

مجموعه 35 : ( جلسه 273 تا 280 )

جلسه 273 : زنای ذهنی (4) در زندگی دوم.

جلسه 274 : دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی.

جلسه 275 : تجاوز به ذهن (1) – دموکراسیتی.

جلسه 276 : تجاوز به ذهن (2) – کان سیومرکراسی و بیوماشین های خوشحال.

جلسه 277 : تجاوز به ذهن (3) – پورنوکراسی و مهندسی رضایت.

جلسه 278 : تجاوز به ذهن (4) – سبک زندگی بدون پلیس ذهن.

جلسه 279 : تجاوز به ذهن (5) – نیوایندیویژوالیزاسیون.

جلسه 280 : میدان صفر سلامت.

مجموعه 36 : ( جلسه 281 تا 288 )

جلسه 281 : زنای ذهنی (5).

جلسه 282 : جامعه رحمی.

جلسه 283 : ذکر و خیال – حس و حال.

جلسه 284 : زنای ذهنی (6).

جلسه 285 : موعود گرایی و آواتاریسم (1).

جلسه 286 : مهدی (عج) حقیقتی بر گونه ی آواتارها.

جلسه 287 : مهدویت ، حقیقتی بر گونه ی آواتارها.

جلسه 288 : شاخ آفریقا – در جنگ جهانی چهارم.

مجموعه 37 : ( جلسه 289 تا 296 )

جلسه 289 : درآمدی بر دکترینولوژی (2).

جلسه 290 : درآمدی بر دکترین ملی زندگی.

جلسه 291 : زنای ذهنی (7).

جلسه 292 : زنای ذهنی (8).

جلسه 293 : به سر عقل آمدن یک انقلاب ! انعطاف یا انحراف ؟ مسأله این است !

جلسه 294 : بیوتئولوژی.

جلسه 295 : سیستم مدرنیسم در کارکردگرایی.

جلسه 296 : نظام حضور در کارکرد گرایی.

مجموعه 38 : ( جلسه 297 تا 304 )

جلسه 297 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (1)

جلسه 298 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (1)

جلسه 299 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (2)

جلسه 300 : پیش به سوی 2012 حشاشین !

جلسه 301 : شورش علیه طمع (1).

جلسه 302 : شورش علیه طمع (2) – جهان بدون وال استریت.

جلسه 303 : شورش علیه طمع (3) – مرگ بر بورس.

جلسه 304 : شورش علیه طمع (4) – من کلاهبردارم پس هستم ! – (بیت عنکبوت).

مجموعه 39 : ( جلسه 305 تا 312 )

جلسه 305 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (3) – حصن و حفظ.

جلسه 306 : شورش علیه طمع (5) – راز بقاء آن یک درصد.

جلسه 307 : دکترین ملی اقتصاد جمهوری اسلامی.

جلسه 308 : شورش علیه طمع (6) – زندگی پول و دیگر هیچ.

جلسه 309 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (4) – لباس و ثیاب.

جلسه 310 : شورش علیه طمع (7) – عبدالطمع ، پولشویی در دست شیطان.

جلسه 311 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک غرب (2) – جهان هومر.

جلسه 312 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (5) – تقوا و اطاعت – عدد و احصاء.

مجموعه 40 : ( جلسه 313 تا 320 )

جلسه 313 : شورش علیه طمع (8) – دکترین شوک.

جلسه 314 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (6) – نوم و احلام.

جلسه 315 : شورش علیه طمع (9) – دکترین فریدمن (1).

جلسه 316 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (7) – خسارت و عاقبت.

جلسه 317 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (8) – إیاب و مأب.

جلسه 318 : شورش علیه طمع (10) – دکترین فریدمن (2).

جلسه 319 : سینمای فلسفی و فلسفه ی سینما.

جلسه 320 : کلبه در راه !

مجموعه 41 : ( جلسه 321 تا 328 )

جلسه 321 : درآمدی بر دکترین سینما (2).

جلسه 322 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (9).

جلسه 323 : درآمدی بر دکترین سینما (3).

جلسه 324 : شورش علیه طمع (11).

جلسه 325 : درآمدی بر دکترین سینما (4).

جلسه 326 : شورش علیه طمع (12) – دکترین فریدمن (3).

جلسه 327 : درآمدی بر دکترین سینما (5) – کلبه ی دیجیتال.

جلسه 328 : روی کرد ولایت مدار (2) – مهندسی سیاسی (2).

مجموعه 42 : ( جلسه 329 تا 336 )

جلسه 329 : درآمدی بر الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت.

جلسه 330 : روی کرد ولایت مدار (3) – مهندسی سیاسی (3).

جلسه 331 : درآمدی بر دکترین سینما (6) – جامعه ی دیجیتال.

جلسه 332 : مهندسی سیاسی (4).

جلسه 333 : درآمدی بر دکترین سینما (7) – جامعه ی دیجیتال (2).

جلسه 334 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (10).

جلسه 335 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (11).

جلسه 336 :درآمدی بر دکترین سینما (7) – جامعه ی دیجیتال (3).

مجموعه 43 : (جلسه 337 تا 345)

جلسه 337 : تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (۱۲) – عبور از سایه.

جلسه 338 : درآمدی بر دکترین سینما (9) – جامعه‌ی دیجیتالی (5)

جلسه 339 : دکترین ملی حسابداری جمهوری اسلامی ایران

جلسه 340 : درآمدی بر دکترین سینما (10) – هنر حضور.

جلسه 341 : شورش علیه طمع (13) – سمینار حجت الاسلام حسینی.

جلسه 342 : درآمدی بر دکترین سینما (11) – آیت مداری (1)

جلسه 343 : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (13) – زراعت و صیرورت

جلسه 344 : شورش علیه طمع (14)

جلسه 345 : درآمدی بر دکترین سینما (12) – آیت مداری (2)

مجموعه 44 : (جلسه 346 تا 353)

جلسه 346 : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام (14)

جلسه 347 : سبک زندگی، حال، کرسی حیات.

جلسه 348 : درآمدی بر دکترین سینما (13) – حکمت حسن.

جلسه 349 : درآمدی بر دکترین سینما (14) – معجزه.

جلسه 350 : شورش علیه طمع (15) – سیلا و کرایب دیس ، بازی از هر دو سر باخت .

جلسه 351 : جهان موازی ۹.

جلسه 352 : درآمدی بر دکترین سینما (15 ).

مجموعه 45 : (جلسه 352 تا 360)

جلسه 353 : جهان موازی ۱۰.

جلسه 354 : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام ۱۵.

جلسه 355 : جهان موازی ۱۱.

جلسه 356 : سبک زندگی ۲ – ایمان و عمل .

جلسه 357 : سبک زندگی ۳ – هستی و ایمان .

جلسه 358 : درآمدی بر دکترین سینما ۱۶.

جلسه 359 : شورش علیه طمع ۱۶ – برکت و انفاق.

جلسه 360 : سبک زندگی ۴ – حاصل عمر .

مجموعه 46 : (جلسه 361 تا 368)

جلسه 361 : درآمدی بر دکترینولوژی ۳ – علوم اقتدار آفرین.

جلسه 362 : تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام ۱۶ – خبر و استطاعت صبر.

جلسه 363 : سبک زندگی ۵ – فتنه و اقتدار.

جلسه 364 : سبک زندگی ۶ – اسلوب زندگی خضری.

جلسه 365 : درآمدی بر دکترینولوژی ۴ – علوم اقتدار آفرین ۲.

جلسه 366 :

جلسه 367 :

جلسه 368 :

مجموعه 47 : (جلسه 369 تا 376 )

جلسه 369 :

جلسه 370 :

جلسه 371 :

جلسه 372 :

جلسه 373 :

جلسه 374 :

جلسه 375 :

جلسه 376 :

مجموعه 48 : (جلسه 377 تا 384)

جلسه 377 :

جلسه 378 : عکس یادگاری با شیطان – بررسی دکترین شیطان.

جلسه 379 :

جلسه 380 :

جلسه 381 :

جلسه 382 :

جلسه 383 :

جلسه 384 :

64 دیدگاه

 1. سلام. برای خرید جلسات یک نمایندگی معرفی کنید

 2. با سلام و خسته نباشید.
  میشه کل جلسات برگزار شده توسط استاد دکتر حسن عباسی رو بخریم، آیا امکان خرید رو در این سایت گذاشتید؟
  دانلود خیلی وقت میبره و کلافه کننده است.
  اگه میشه به این شماره پیام بدید ممنون میشم.
  ******

 3. سلام چطور میشه تو کلاسهای استاد راه پیدا کرد

 4. ایول اومدم تو کندوش.
  خداقوت، عزیزان پیش بسوی حق…

 5. با سلام و خداقوت
  چگونه می شود در ورهای کلبه کرامت شرکت کرد

 6. یعنی شما دوست عزیز نمی تانین فرمت mpg بزنین حجمش هم زیاد نیست اپلودکنی یا امکان خرید پستی راه بتدازی اندشکده خودش 2 سال مردم سر کار گزاشته باور کن من اگه داشتم شماره مبایلم میگزاشتم حداقل واسه جامعه مهدوی سهمی داشه باشم

 7. سلام خدا قوت
  قبل از اينكه يه دستي به سرو گوش سايت بكشي بالاخره ميشد دانلود كرد ولي از وقتي مدلشو تغيير دادين نتونستم حتي يكي از جلسات را دانلود كنم .ميشه راهنماييم كنين چرا واردسايت كمكي كه ميشم نوشته لينك موجود نيست يا پاك شده.
  متشكرم

 8. سلام. خسته نباشید، واقعا ممنون از تموم تلاش های شما برا ی انتشار سخنان با بصیرت استاد.

 9. سلام
  چرا جلساتی که موضوعشون درآمدی بر دکترینولوژیه از قسمت سوم شروع میشه و قسمت یک و دو نیست ؟

 10. سلام
  خداقوت
  به تازگی هیچکدام از لینکهای سایت مدیافایر قابل دسترس نیستند
  و طبقه بندی مطالب قابل پیدا شدن نیستند
  روی هرکدام کلیک میکنم مینویسد “صفحه مورد نظر موجود نیست”
  لطفا رسیدگی کنید

 11. سلام علیکم،

  دوست گرامی من از هلند برایتان می نویسم. سوال من این است که قیمت یک هارد 500 گیگ در ایران چقدر است. من می خواهم 5 ویا 10 هارد 500 گیگ بگیرم و از شما بخواهم برایم پر کنید که بتوانم برای چند نفر بفرستم. آیا برای شما امکان خرید هارد با قیمت بهتری از مغازه های کامپیوتری وجود دارد؟ اگر چنین است من می توانم مبلغ آن را به خدوت شما بفرستم که برای من و دوستانم تهیه کنید. در غیر این صورت باید با قیمت بازار بخرم و هارد ها را خدمت شما برادر بزرگوار بفرستم.

  با سپاس فراوان و دعای سربلندی شما

 12. ممنون میشم اگر زحمت آپلود شورش علیه طمع 13 را بکشید

 13. اي والله به دكتر با طرح چنين مباحث عميقي

 14. باسلام وعرض خسته نباشید .لطفا برنامه های سخنرانی دانشگاهی یا جلسات که دارند رو اطلاع رسانی کنید

 15. سلام من قبلا (حدودا یک ماه پیش) شروع کردم برای دانلود ولی حالا از جلسهی 5 به بعد لینک نداره با فیلتر شکن هم امتحان کردم ولی چیزی نبود آیا لینک ها رو حذف کردید و من چگونه میتونم فال صوتی تمام مباحث رو تهیه یا خریداری کنم. سپاس و در انتظار راهنمایی شما هستم

 16. سلام

  سجاد جان اگه میشه این لیست و به روز کنین تا راحتتر جلسات و دنبال کنیم…ممنون آقا سجاد

 17. همونطور که میدونید، با این وضعیت اینترنت دانلود کردن تصویری سخنرانی ها خودش معضلی شده
  من پیشنهاد میکنم که قابلیت خرید سخنرانی ها رو هم فراهم کنید
  حتی مثلا سخنرانی های ادامه دار رو به صورت مجموعه ای عرضه کنید

 18. شورش علیه طمع 13 کجاست! از 12 پریده 14 چرا؟

 19. لطفآ مشکل جلسات 4 و22 را حل کنید

 20. سلام و درود تشکر از شما و دکتر عباسی
  اگر می شود ایجاد فروشگاه در سایت قرار بدهید تا در وقت صرفه جویی بشود
  با تشکر فراوان

 21. سلام.
  اگه میشه بخشی مثل «آخرین مطالب» رو به سایت اضافه کنید. ممنون.

 22. سلام …. ممنون از زحمات شما ….
  راستش تو جلسه 319 (سینما فلسفه و فلسفه سینما) دکتر به 10 تا 15 تا کتاب اشاره کردن مثل
  lost and philosophy ,,, inception and philosophy ,,, alice in wonderland and philosophy ,,, matrix and philosophy
  و کتاب هایی از این قبیل ….. هر چی گشتم نتوتستم یه لینک سالم ازشون پیدا کنم ….
  اگه می تونید pdf این کتابارو واسه دانلود بذارید …………….. ممنون

 23. لطفا مجموعه شورش علیه طمع رو کامل کنید

 24. با سلام و تشکر
  از آقای دکتر عباسی نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که با کلام ارزشمندشون همیشه از اصل اسلام و هدف انقلاب اسلامی دفاع کردند.
  و تشکر ویژه بابت این وبلاگ
  اجرکم عندالله

 25. ممنون از مطالب جالب و وبلاگ زیبا و با محتوای شما

 26. سلام
  خسته نباشید
  لطفا این صفحه رو آپدیت کنید.

 27. سلام،خسته نباشید
  دوستان عزیز خیلی دیر به روز میشین!قبلنا بهتر بودین!!!

 28. سلام خسته نباشید جدآ خدا قوت
  یه سوال داشتم من ساکن تهران هستم
  این امکان وجود داره که مزاحم شما شم تا روی هارد مجموعه رو ازتون دریافت کنم؟
  اگر کمک کنید یک دنیا ممنون میشم

 29. سلام خسته نباشيد
  خدا قوت
  واقعا دستتان درد نكنداگه ممكنه روي سايتتون لينك گفتگو هم براي تبادل اطلاعات و استفاده از دانش شما كه دانشجويان اصلي استاد هستيد بزاريد ممنون
  اگر هم زحمتي نيست جلسات 33 به بعد را هم رو سايت بذارين
  باز هم از اين جهاد علمي تان ممنون

 30. با سلام ،

  آیا امکان ارسال این مجموعه ها را به خارج از کشور دارید؟ دوستان زیادی از آمریکا و اروپا خواهان گرفتن این مجموعا ها را دارند.

  سر بلند باشید.

 31. سلام
  آقا کل جلسات دکتر رو می‌شه رو هارد از شما گرفت؟
  ممنون

 32. سلام
  من ساکن تهران نیستم و خیلی سخته برام که دی وی دی های مجموعه رو تهیه کنم اما…
  از وقتی با این سایت آشنا شدم،یک نفس راحت کشیدم،
  که دیگه مطلبی رو از دست نمیدم
  و من هم میتونم استفاده کنم
  اجرتون با بقیت الله (عج)

 33. با سلام
  از جلسه 28 به بعد کامل نیست . اگر امکان داره میشه بفرمایید کی برای دانلود اماده میکنینش؟

 34. خدا اجرتون بده انشاالله بتونید این راه رو ادامه بدبد

 35. با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر به خاطر سایت بسیار مفیدتون لطفا این جلسه کلبه کرامت را هم برای دانلود قرار بدین. اگه تونستید کیفیتش رو مثل جلسه کلبه در راه قرار بدید که حجمش هم کم باشه
  خیلی ممنون.
  جلسه ۳۴۲ : درآمدی بر دکترین سینما (۱۱) – آیت مداری (۱)

  پاسخ:

  چشم شما مطمئن باشید که ما در حال تلاش کردن هستیم

 36. سلام. مسیر این کلاس خیلی دوره، از کجا می شه مطمئن شد که هفته هایی که می تونیم بریم کلاس برقراره؟ تلفنی هست که بشه پرسید؟ یا سایتی جایی که اطلاعات رو کاملا به روز بذاره؟

  پاسخ:
  راه که بغل مترو هستش شما دور ترین نقطه تهران هم باشی یک ساعت و نیمه نهایت با مترو میرسی
  والا تا الان که هیچ هفته ای کلاس تعطیل نشده مگه به دلایل فنی.
  شما یه هفته بیا شماره تلفونتو وارد sms center مرکز بکن هر هفته که احیانا تعطیل بشه اسمسی خبر میدن

 37. ببخشید هنوز لینک های دانلود مجموعه 2 و بعضی از جلسات مجموعه 3 خرابه

 38. چرا اینا رو واسه فروش نمیزارین?
  همشو نمیشه دانلود کرد !

 39. با سلام خدمت همه ی دوستان دست همگی واسه تدوین جلسات درد نکنه اجرتون با بقیة الله الاعظم ان شا، الله لیست همه ی جلسات کامل واسه دانلود با توکل به خدا قرار بگیره خداحافضتون

 40. باسلام وخسته نباشید شما که خیلی زحمت کشید درمقابل هرجلسه کلبه کرامت تاریخشو بگذارید خودش جستجوی تاریخی میشه برای کسایی که دنبال سخنرانی درتاریخ خاص هستن وهم نیازاشخاص که پیگیر بعضی سخنرانی درتاریخ ومناسبتهای خاص هستن.منمون میشم.سلام مارو ازغرب کشور،کرمانشاه به استاد عباسی برسونیدوبگید پیگیربیاناتشون هستیم وخوشخال میشیم به استان ماهم سری بزنند.من کلیپی آماده کردم ازبیانات ایشون ودیگراشخاص حدود 19دقیقه وحجم40مگابایته لطفا کنیدراهنمایی کنید آپلود کنم به استاد نشون بدید. منتظرراهنماییتون ازایمیلم میباشم.ممنون

 41. لطفا لینک مجموعه 2 را اصلاح نمایید.(برای هزارمین بار)

 42. سلام ضمن تشکر از زحمات شما اخیرا فایلهای جلسات قدیم کلبه کرامت در سایت مدیا فایر مشکل پیدا کرده و پیام ارور می دهد

 43. سلام امیرجان
  هیچ یک از لینک های 8 جلسه اول دانلود نمی شن
  اگر که ممکن باشه مشکلش را حل کن
  التماس دعا

 44. با سلام
  میخواستم بگم من تمامی لینک های سخنرانی درآمدی بر دکترین سینما 5 رو دانلود کردم ولی زمانی که میخوام از حالت زیپ خارجش کنم نمیشه خطا میده چیکار کنم
  لطفا راهنمایی کنید .

 45. سلام.چرا بعضی از جلسات بدون صدا دانلود میشه؟؟؟؟!!!!

  پاسخ:
  سلام خواهرم.
  احتمالا مشکل از برنامه پلیر شماست.برای پخش با کیفیت جلسات از نرم افزار Kmplayer 3.2 استفاده کنید.

 46. وحید از اراک

  ابتدا عرض سلام وخدا قوت به شما زمینه سازان ظهور و سربازان امام زمان (عج)

  نمیدونم مشکل از سرور مستقیم شماست یا از IDM من ، روزها دانلود میکنه شبا هنگ !

  • سلام آقا وحید
   سرور هیچ مشکلی نداره من امتحان کردم الان ساعت 11 شب با بالاترین سرعت 50 مگابایت بر ثانیه دانلود میشه
   احتمالا مشکل از آی اس پی شما است که باید با پشتیبانی تماس بگیرید.

 47. سلام و خدا قوت…
  همونطور که دوستمون گفتند، برای اینکه دیدن جلسات برای مایی که تازه شروع کردیم طبق روند انجام بگیره لطفا مجموعه های ابتدایی رو زودتر از مجموعه های اخیر قرار بدید.

  تشکر از زحماتی که میکشید. یاحق

 48. سلام علیکم
  واقعا خدا قوت
  آقا بداد ما مبتدی ها هم برسید!
  منظورم اینه که مجموعه های اول رو سریع تر بزارید روی سایت چون ما هنوز با مبانی کاملا آشنا نیستیم جلسات اخیر گیجمون میکنه.

 49. با عرض سلام وخسته نباشید.سخنرانیای آقای دکتر دانلود نمیشن لطفآ مشکلشو حل بفرمایید .با تشکر.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *