خانه » دانلود جلسات پیش‌نیاز حضور در دوره‌ی کلبه کرامت

دانلود جلسات پیش‌نیاز حضور در دوره‌ی کلبه کرامت

معاونت آموزش اندیشکده یقین جلساتی را جهت حضور در کلاس‌های دوره‌ی کلبه کرامت به عنوان پیش‌نیاز قرار داده است . که در ذیل میتوانید تمام این ۵۶ جلسه را از ۴ لینک متفاوت دانلود نمایید.

ردیف جلسه مجموعه عنوان جلسه تاریخ سرور ۱ سرور ۲ کمکی ۱ کمکی ۲
۱ ۳۲۰ ۴۰ کلبه‌ در ‌راه (۱) ۲۹ دی ۱۳۹۰ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲ ۴۴۴ ۵۶ کلبه در راه (۲) ۲۰ تیر ۱۳۹۲ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳ ۵۰۰ ۶۳ کلبه در راه (۳) ۲۸ فروردین ۱۳۹۳ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴ ۵۴۰ ۶۸ ترندگذاری (۲۵)- معرفت طراز (۱) ۲۲ آبان ۱۳۹۳ DirectLink DirectLink RodFile Uploadbaz
۵ ۱ ۱ درآمدی بر سیاست‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و چاره‌‌‌اندیشی  ۵ بهمن ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۶ ۲ ۱ درآمدی ‌بر‌ دکترینولوژی‌ (۱)  ۵ بهمن ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۷ ۳ ۱ انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا  ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۸ ۴ ۱ درآمدی بر درخت فلسفه  ۱۲ بهمن ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۹ ۵ ۱ درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیک مدرنیسم و اسلام  ۳ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۰ ۶ ۱ انطباق طرح استراتژیک با فلسفه  ۳ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۱ ۷ ۱ درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه‌ی کرامت و کلبه‌ی دیجیتالی  ۱۰ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۲ ۸ ۱ درآمدی بر جنین حکمت  ۱۰ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۳ ۹ ۲ انسان‌شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی  ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۴ ۱۰ ۲ درآمدی بر فرآیند معماری اندیشه تمدنی- هجری  ۱۷ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۵ ۱۱ ۲ مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم غربی- دنیا سازی  ۲۴ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۶ ۱۲ ۲ مبانی طرح‌ریزی‌استراتژیک ‌عالم‌اسلامی‌- عقبا سازی‌  ۲۴ اسفند ۱۳۸۵ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۷ ۲۱ ۳ قاعده‌ و یقین‌ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۸ ۲۲ ۳ قواعد ‌و ‌اقدام‌ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۱۹ ۳۲ ۴ جایگاه ‌دکترین ‌در ‌سیاست ‌و ‌چاره‌ ۱۷ خرداد ۱۳۸۶ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۰ ۱۷۷ ۲۳ ‌روی‌‌کرد‌ معرفت‌‌مدار (‌۱) ۲۱ آبان ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۱ ۱۷۹ ۲۳ روی‌کرد معرفت‌‌مدار (‌۲) ۲۸ آبان ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۲ ۱۸۱ ۲۳ روی‌کرد ‌علم‌‌مدار (۱) ۵ آذر ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۳ ۱۸۳ ۲۳ روی‌کرد علم‌‌مدار (۲) ۱۲ آذر ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile Uploadbaz
۲۴ ۱۸۷ ۲۴ روی‌کرد ‌روش‌مدار (‌۱) ۲۶ آذر ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۵ ۱۸۸ ۲۴ روی‌کرد ‌روش‌مدار (‌۲) ۲۶ آذر ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۶ ۱۸۹ ۲۴ روی‌کرد ‌تاریخ‌مدار (‌۱) ۳ دی ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۷ ۱۹۰ ۲۴ روی‌کرد ‌تاریخ‌مدار (‌۲) ۱۰ دی ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۸ ۱۹۲ ۲۴ روی‌کرد ‌نظام‌‌مدار (‌۱) ۱۷ دی ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۲۹ ۱۹۳ ۲۵ روی‌کرد ‌نظام‌‌مدار (‌۲) ۱۷ دی ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۰ ۱۹۴ ۲۵ روی‌کرد اجتماع‌‌مدار (‌۱) ۲۴ دی ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۱ ۱۹۵ ۲۵ روی‌کرد ‌اجتماع‌‌مدار (۲) ۲۴ دی ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۲ ۱۹۶ ۲۵ روی‌کرد ‌تحول‌‌مدار ۱ بهمن ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۳ ۱۹۷ ۲۵ روی‌کرد ‌کلبه‌‌مدار ۱ بهمن ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۴ ۱۹۸ ۲۵ روی‌کرد ‌ستیزه‌‌مدار‌ (۱) ۸ بهمن ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۵ ۱۹۹ ۲۵ روی‌کرد ‌ستیزه‌‌مدار (۲) ۸ بهمن ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۶ ۲۰۱ ۲۶ روی‌کرد ‌عرصه‌مدار (۲) ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۷ ۲۰۲ ۲۶ روی‌کرد ‌قدرت‌مدار‌ ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۸ ۲۰۳ ۲۶ ‌روی‌کرد‌ امنیت‌مدار‌ ۲۹ بهمن ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۳۹ ۲۰۴ ۲۶ روی‌کرد ‌وخامت‌مدار‌ ۶ اسفند ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۰ ۲۰۵ ۲۶ روی‌کرد محیط‌مدار‌ ۶ اسفند ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۱ ۲۰۶ ۲۶ روی‌کرد تصمیم‌مدار‌ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۲ ۲۰۷ ۲۶ روی‌کرد ‌استقامت‌مدار‌ ۲۰ اسفند ۱۳۸۸ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۳ ۲۰۸ ۲۶ روی‌کرد ‌فرقان‌مدار ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۴ ۲۱۰ ۲۷ روی‌کرد مشتری‌مدار (۱) ۲۶ فروردین ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۵ ۲۱۶ ۲۷ روی‌کرد ‌حدودمدار‌ (۱) ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۶ ۲۱۸ ۲۸ روی‌کرد حدودمدار‌ (۲) ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۷ ۲۲۴ ۲۸ روی‌کرد ‌عاقبت‌مدار‌ (۱) ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۸ ۲۳۱ ۲۹ روی‌کرد حیات‌مدار ۳ تیر ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۴۹ ۲۳۲ ۲۹ نقشه‌ی ‌علم ‌در‌ دکترینولوژی- نقشه‌ی ‌علم‌ مدرن ۲۲ مهر ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۵۰ ۲۳۴ ۳۰ نقشه‌ی ‌ایمان‌ (۱) ۲۹ مهر ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۵۱ ۲۳۵ ۳۰ نقشه‌ی‌ ایمان‌ (۲)- ارباب ‌ایمان ۲۹ مهر ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۵۲ ۲۴۰ ۳۰ انسان ‌در‌ مدرنیته ۲۰ آبان ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۵۳ ۲۴۱ ۳۱ ‌نقشه‌ی ‌انسان‌ در ‌قرآن‌ (۱) ۲۰ آبان ۱۳۸۹ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۵۴ ۲۸۹ ۳۷ درآمدی ‌بر‌ دکترینولوژی‌ (۲) ۱۷ شهریور ۱۳۹۰ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۵۵ ۳۶۶ ۴۶ درآمدی ‌بر ‌دکترینولوژی‌ (۵)‌- علوم‌ اقتدارآفرین‌ (۳) ۱۹ مرداد ۱۳۹۱ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
۵۶ ۳۹۹ ۵۰ روی‌کرد‌ حیات‌مدار‌ (۲) ۷ دی ۱۳۹۱ DirectLink DirectLink RodFile UploadBaz
 • حضور در دوره‌ی طرح‌ریزی استراتژیک (کلبه‌ی کرامت) نیازمند یادگیری گفتمان این دوره می‌باشد و درک گفتمان کلبه در شیوه و روش و ساختار طرح‌ریزی نهادها و سازمان‌ها، بدون شناخت روی‌کردهای طرح‌ریزی ممکن نخواهد بود؛ روی‌کردها زوایای مختلف پدیده‌ها را برای ما روشن می‌کنند و سبب می‌شوند جوانب مختلف متعلق طرح‌ریزی مورد مداقه قرار گرفته و با نگرشی تطبیقی میان اسلام و مدرنیسم، تبیین گردند. بر اساس این مقدمات، دانشجویی که انگیزه‌اش را به سمت آموختن دانش طرح‌ریزی استراتژیک جهت داده است، نخستین مطلبی که لازماست بیاموزد، روی‌کردها می‌باشند؛ ما اما در جدول فوق، پیش از آموزش روی‌کردها، تلاش کرده‌ایم نقشه‌ای را که دوره‌ی کلبه‌ی کرامت بر اساس آن سیر نموده و می‌نماید برای شما ترسیم کنیم تا مواجهه‌ای گویاتر با مطالب داشته باشید و بر این اساس همان‌گونه که مستحضرید، چهار جلسه‌ی نخست را «کلبه در راه» قرار داده‌ایم.
 • صبر و حلم در کسب علم، و استقامت و جلوگیری از زلّت و لغزش در پیمودن مسیر آن، مهمترین مؤلفه‌های طریق فراگیری دانش‌اند؛ از این رو از شما می‌خواهیم مسیر فراگیری مقدمات را با صبر و حلم و استقامت بر خود هموار سازید.
 • پس از تعمق در مقدمات، آمادگی خود را به ما اعلام نمایید؛ بلافاصله معاونت آموزش اندیشکده موعد مصاحبه را به شما اطلاع خواهد داد و در یک نشست به صورت شفاهی، برداشت و نگاهی را که شما از مطالعه‌ی جلسات به‌دست آورده‌اید مورد ارزیابی کیفی قرار خواهد داد و پس از آن، از شما ثبت‌نام، و مجوز حضور شما در دوره‌ی کلبه‌ی کرامت را صادر خواهد کرد.

۶۷ نظر

 1. سلام
  بعضی از لینک ها فعال نیستند میشه لطفا بررسی و بر طرف کنید

 2. با سلام
  خسته نباشید و بسیار ممنون از ارائه تمامی دروس و همینطور تلاش های همه دوستان در اندیشکده.
  من فیلم جاسات را دارم دنبال میکنم و میبیم اما یه سری از جلسات نیستش . این چه جوریه؟
  مثلا جلسات ۱ تا ۱۲ هست اما بعد تا جلسه ۲۱ چیزی نیس
  یا از سال ۸۷ جلساتی نیس آیا دوره ای نبوده ؟
  البته در مورد ادامه جلسات هم به طور پراکنده برخی از جلسات نیس و این باعث میشه توالی جلسات رو از دست بدیم
  لطفا راهنمایی بفرمایید.

  • سلام علیکم
   بعضی از جلسات هنوز تدوین نشده است
   در حال تدوین است و به محض تدوین توسط اندیشکده یقین این جلسات نیز در سایت قرار خواهد گرفت
   در نظر داشته باشید که تدوین جلسات مدت بسیار زیادی طول خواهد کشید
   یا علی

   • سلام
    باز هم کمال تشکر رو دارم
    بخاطر این پرسیدم که جلسات متعددی به طور پراکنده گذاشته شده بود اما پیوسته نبود. تصورم این بود شاید حذف شده است.
    در هر صورت ممنون ان شاء الله به زودی بتونید تدوین کنید و در اختیار علاقمندان قرار دهید. چون سلسله جلسات به صورت زنجیره هستند و باید به طور متوالی دنبال کرد

    خسته نباشید
    یاعلی

 3. آقا این جلسه ۵۰۰( جلسه سوم) کجاست؟؟؟؟

 4. سلام
  لینک جلسه سوم چرا غیر فعاله؟
  تشکر

 5. عرض سلام و خدا قوت
  لینکrodfileجلسه ی ۱۷۷
  پاک شده بی زحمت درستش کنید

 6. سلام. خدا قوت.
  با چه مدرکی (حوزه یا دانشگاه) میتوان وارد کلاس های کلبه کرامت شد؟
  و انتهای دوره، چه مدرکی به دانشجو تعلق میگیرد؟

 7. با سلام. لطفا بفرمایید که جهت حضور در کلاس، چه شرایطی برای پذیرش در مصاحبه و در نهایت پذیرفته شدن در کلاس های حضوری لازم است؟

 8. سلام اگه میشه درمورد غیرحضوری بیشتر توضیح بدید وهمینطور مصاحبه علمی

 9. با عرض سلام و خدا قوت و تشکر فراوان از نظم بسیار خوب سایت و جلسات برای دانلود
  یک پیشنهاد بسیار کاربردی برای شما مجاهد جنک نرم داشتم میخواستم اگر امکانش هست یک مکانی در شهرها انتخاب شود ( مثل دانشگاهها یا انجمن علمی ها یا بسیج و مراکز دیگر ) که تمام کلیپ ها را در هارد داشته باشند و ما با مراجعه به آنجا بتوانیم کلیه کلیپ ها را به رایگان روی هارد اکسترنال یا فلش دریافت کنیم حال مزیت ها :
  ۱- صرفه جویی در زمان و مصرف برق و هزینه اینترنت
  ۲- استفاده تمام کسانی که اینترنت ندارند یا بضاعت مالی برای خرید ترافیک اضافی را ندارند
  ۳ – دریافت جلسات با کیفیت بالا
  ۴ – تبلیغ بیشتر این معارف ، در مراکز عرضه
  ۵ – دسترسی کسانی که همه جلسات را میخواهند و …
  با تشکر از توجه شما

 10. سلام
  لینک جلسه سوم چرا غیر فعاله؟
  تشکر

 11. لطفا جلسه ۵۰۰ رو بزارید

 12. باعرض سلام
  می‌خواستم بدونم پس جلسه ۵۰۰ کی منتشر میشه، من تمام جلسات دیگه رو دارم، اما منتظر جلسه ۵۰۰ هستم تا طبق لیست پیش برم. لطفاً پیگیری بشه و بارگزاری کنید. ممنون

 13. سلام،ببخشید جلسه ۵۰۰چی شد؟کی در سایت قرار می گیرد؟

 14. سلام میخاستم یه سوال بپرسم؟؟؟تروخدا یه ادرس بدید من برم کتاب انتخاب های سخت هیدلاری کلینتون رو بخرم من خیابان انقلاب رو بهم زدم پیدا نکردم شما میتونید یه ادرس بدید تروخدا مرسی…………

 15. سلام بعد از این که تمام جلسه ها را دیدیم چه طوری از ما آزمون میگیرید تروخدا ۲ تا نمونه بگید بفهمیم مرسی

 16. سلام آخه این ۵۶ جلسه ای شما گزایشتید برای پیشنیاز موضوع هاش را من نمیخام من به سازمان های اطلاعاتی امنیتی خیلی علاقه دارم پس جلسه هایی که استاد درباره ی این سازمان ها میگه خیلی گوش کردم اما این ۵۶جلسه را شما میگید گوش کنید با شه گوش میکنیم اما مسامأ چیزی نمفهمم چون علاقه به این چیزا ندارم …موفق باشید

  • معاونت پایگاه

   علیکم السلام
   دوست عزیز، به کلاس کلبه کرامت خوش اومدی. باید یه نکته رو همین اول ذکر کرد و اون اینه که نمیشه با دوست دارم و علاقه دارم پیش رفت، باید بر حسب وظیفه خودسازی کنی و حتی یه جاهایی با دوست دارم‌ها مخالفت کنی که اونم نمیشه خودت انتخاب کنی برای همین توی هر راهی استاد نیازه. در مورد فوق الذکر فرمودی به بخش خاصی علاقه داری قبول! ولی آیا می‌خوای توی این بخش عمیق و گسترده بشی؟ باید به ریشه‌ها و لوازمش دست پیدا کنی. تماما این جلسات بنیان‌های این علم‌اند و به هیپ کدوم از بخش‌ها مربوط نیستند. پس یک جورهایی ابزارکارتن و اتفاقا برای مورد شما بشدت نیازن، پس با حوصله و دقت گوششون کن و خوب یاد بگیرشون که بعدا بتونی توی رشته مورد علاقت قوی و دقیق باشی

 17. سلام.بهتون تبریک میگم..شما با این سیستمی که درست کردید.حضور افراد مخلص و انقلابی که بخاطر بیکار نبودن و مشغله میخواستن در کلاس های استاد حضور داشته باشند و رو تقریبا به صفر رسوندید..خوب علنا اعلام میکردید که اندیشکده رو بنام خودتون زدید و اگر کسی جای دیگری مشغول بود و خاست اسفاده کنه ولی نمیتونست هر هفته حضور داشته باشه الان دیگه هیچ میل و انگیزه ای نداره…۵۶ جلسه رو دانلود کنه و گوش کنه و بیاد امتحان بده تا تازه بتئنه تو کلاس ها حضور پیدا گنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حضور جلسات اندیشکده از قبولی در کنکور سخت تره…و جالب اینه که پیدا کردن و دیدن و استفاده از استاد حسن عباسی از پیدا کردن امثال هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی سخت تر شده….بنظرم افراد دور استاد رو باید افراد بی ریا و بسیجی واقعی باشند….بازم متاسفم که با این رویه من و امثال من دیگه امید اومدن به اندیشکده رو از دست دادیم…

  • معاونت پایگاه

   علیکم السلام
   والکاظمین الغیظ،
   والعافین عین الناس!
   اگر یک باز وسط هفته یک مصاحبه کوچک بدهید مشکل حضورتان حل است. قطعا معاونت آموزش سبک و سنگین کرده که این تصمیم را اتخاذ کرده.
   خدا همه ما را ببخشد.

 18. سلام
  چرا برای بنده و بسیاری از افرادی که در شهرستان ها مشغول هستیم و امکان حضور در کلاس ها رو نداریم، فکری نمی کنید؟
  چرا آموزش مجازی ایجاد نمی کنید؟
  چرا امتحان اینترنتی برگزار نمی کنید؟

  این که ظلم به شهرستانی ها و در نتاقض با حکمت است.
  چرا فقط تهرانی ها؟؟

  • معاونت پایگاه

   علیکم السلام
   درست نیست اینگونه زود قضاوت کنید، استاد به خاطر نشر مطالب اصرار دارند تا جلسات تدوین و منتشر بشود. کافیست جلسات را دریافت کرده و مشاهده کنید. این تمام آموزش مجازی است. امتحانی وجود ندارد. بلکه یک «مصاحبه علمی» است که معاونت آموزش برگزار می‌کند. آنهم شرایط خاصی دارد که کافیست یک تماس بگیرید!

 19. با نام و یاد خدا.
  سلام و خدا قوت.
  مدتیست که فایلهای کلاس را از ابتدا دانلود کرده ام و مطالعه نموده ام.
  آیا به عنوان پیش نیاز حضور در کلاسها باید هر ۵۶ جلسه معرفی شده را مطالعه کرد یا فقط ۴ کلاس اول را.
  البته من در ۲ سال گذشته چند جلسه حضوری هم شرکت کرده بودم. آیا برای حضور در کلاسها باز باید در مصاحبه شرکت کنم.
  متشکرم.

  • علیکم السلام
   باید هر ۵۶ جلسه ذکر شده را گوش کرده باشید، اگر تعداد حضور شما کم بوده بله، باید برای حضور مجدد مصاحبه بدهید

 20. چرا فایل صوتی جلسات رو نمیذارید؟

  طبیعتا برای افرادی که علاقه مند به آموختن این جلسات هستن راحت تر و در عین حال ارزانتر می باشد.

 21. سلام علیکم
  یه انتقاددارم ویه پیشنهاد
  انتقادم اینه که چنانچه هدف شمابسط مفاهیم ارائه شده دراین جلساته واقعا شان موسسه این نیست که نصف لینکاش غیرقابل استفاده باشه وتدوین جلسات اینهمه طولانی و…….
  پیشنهادمم مربوط به آرم شروع وتیتراژپایانتونه که تقریبا ۵ دقیقه اززمان هرقسمت روبه خودشون اختصاص میدن.اگرفقط این آرمهای مفصل روتوی قسمتای رند(مثل۵۶۰-۵۷۰-…..)بذاریدوبقیه قسمتهابایه آرم۵ثانیه ای شروع وختم بشه حجم هرقسمت حدود۱۵الی۲۰مگابایت کمترمیشه

  باسپاس

 22. با سلام
  جلسات جدیدی که به سایت اضافه شده ۸۶-۹۱-۹۲-۹۷
  لینک مستقیم دومش کار نمیکنه

 23. سلام علیکم، میخواستم بدونم برا مصاحبه ی علمی فقط جلسات عنوان شده لازم است دیده شود یا اینکه باید کل جلسات کلبه ی کرامت باید بررسی شود و اینکه چگونه اعلام علاقه مندی باید کرد؟

  • معاونت پایگاه

   علیکم السلام
   تنها تسلط به همان جلسات کافی است و برای اعلام علاقه‌مندی با شماره معاونت آموزش تماس بگیرید:
   ۰۲۱۷۷۹۸۴۱۸۸

 24. در فهرست پیش نیاز‌ها نوشته شده جلسه ۵۴۰ کلبه در راه ۴ . در جلسه ای هم که گذاشتن عنوان کردن اما جلسه ۵۴۰ که در سایت قرار گرفته مبحثش ترندگذاری (۲۵)- معرفت طراز (۱) هست . پس کلبه در راه ۴ چی شد ؟

 25. سلام
  میخواستم بدونم فیلم پرسش و پاسخی که بعد از هر جلسه برگزار میشه رو چطور و از کجا میشه تهیه کرد ؟
  نیاز بهش خیلی احساس میشه

 26. سلام برادر عزیز می خواستم بپرسم چرا پلت ه ا و نمودار های کلبه کرامت رو برای دانلود نمیذارید؟
  و اینکه چرا پلت ها از جلسه ۴۰۰ ه بعد منتشر نمیشه؟

 27. به نام خدا
  با سلام
  ببخشید من واقعا قصد توهین ندارم ولی کنفرانس اول لازم بود؟؟؟؟ چیزی که از این کنفرانس بر می اومد فقط نمود فعالیتی اندیشکده ی یقین بود.و و برای عده ی اندکی ترغیب به ادامه ی دانش اموزی از ایشون.اخه اگه کسی ایشو نشناسه که نمیاد این همه کنفرانس گوش کنه.پس ضروریتی نداره ضمنا در این کنفرانس یه اشارتی میشه مثلا ما فلان کارو کردیم فلان پلانو کشیدیم ابتدا به ساکن برای افرادی که میخوان این مجموعه رو دانلود کنن و با ایشون اشنا بشن این تصور و این پارادایم ایجاد میشه که ایشون فرد فخر فروشیه.
  من اصلا این جور دیدگاه رو قبول ندارم منتها برای افراد نا اشنا ممکن این جور بازخورد داشته باشه که :« بیا این سخنرانیش فقط ۱ ساعت نشست گفت چیکار کردیم.» واین برای چون منی که بخوام استادو معرفی کنم یه فاجعس .
  من بازم معذرت میخوام منتهی طرف ۲۵۰ مگابایت دانلود میکنه اخر سر هیچی بارش نمیشه و اینو ابراز میکنه.
  در پناه حق

 28. سلام چرا در فایلهای تصویری پرسش و پاسخ حضار وجود ندارد ؟ اگر ما سوالی راجع به موضوع داشتیم چطور می توانیم مطرح کنیم ؟

 29. سلام لطفا از افراد صاحب نظر در دانشگاه و حوزه که در جلسات آقای عباسی شرکت کرده اند و موافق نظریات ایشان هستند گزارشی تهیه نمائید .با تشکر

 30. سلام اونایی که شهرستان هستند هم میتونند در دوره شرکت کنند ؟
  منظورم به صورت مجازی و غیر حضوری ، بعد امتحان بدند

  • علیکم السلام
   اندیشه‌جویان غیر حضوری نیازی به شرکت در آزمون ندارند، آزمون تنها برای تعیین کف‌دانش دوستانیست که می‌خواهند در کلاس شرکت کنند.

   • ممنون
    و اینکه آیا اندیشه جویان غیر حضورى هم میتونند در پایان دوره امتحان داده و مدرک پایان دوره دریافت نمایند؟

    • در حال حاضر مدرک تنها به دانشجویان حضوری تعلق می‌گیرد و آزمون علمی فقط برای تشخیص حداقل معلومات و ادبیات موجود برای حضور در کلاس است. دانشجویان غیر حضوری می‌بایست ابتدا رزومه علمی از مقالات علمی و اجرایی خود ارسال کرده و در صورت مطالعه بالای ۳۰۰ جلسه برای مصاحبه علمی در اندیشکده حضور بهم رسانند.

 31. سلام دو تا سوال داشتم
  ۱:بعد از گوش کردن این جلسات پیش نیاز چطور تعیین سطح میشیم و دیگه چه شرایطی رو نیاز داره؟
  ۲:دانش استراتژیک رو دانستن بغیر از استفاده در شغلهای سیاسی افراد چه کاربردی دارد منظورم اینکه تو زندگی شخصی چه جایگاهی داره و چطور میتونیم در زندگی شخصی از این دانش استفاده کنیم؟

  • علیکم السلام
   در صورتی که تمایل به حضور در کلاس‌‌ها داشته باشید کافیست یک مصاحبه علمی بدهید و مجوز حضور در کلاس رو دریافت کنید. در صورت عدم حضور نیز این پیش‌نیازها به شما یک محتوی اولیه را می‌دهد تا به باقی جلسات را بهتر درک کنید
   ۲. دانش استراتژی را می‌توان علم تعیین اولویت‌ها نیز دانست و مهم‌ترین کاربردش در زندگی شخص نظم‌دهی قوی به فکر شما و افزایش توانایی تصمیم‌گیری صحیح در زندگی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Notify via Email Only if someone replies to My Comment