برچسب آرشیوها: علوم انسانی غرب، عامل بحران اقتصادی در کشور