گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع استعمار فرانو در ایران

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع استعمار فرانو در ایران

22 آذر 94  – کرمانشاه

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/1.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/2.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/3.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/4.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/5.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/6.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/7.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/8.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/9.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/10.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1394/image//kermanshah_94/11.jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.