از انقلاب تا جمهوری، از جمهوری تا انقلاب!

از انقلاب تا جمهوری، از جمهوری تا انقلاب!
از انقلاب تا جمهوری، از جمهوری تا انقلاب!

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.