الگوی ربا و طمع، مدل مطلوب توسعه در نظر دولت

الگوی ربا و طمع، مدل مطلوب توسعه در نظر دولت
الگوی ربا و طمع، مدل مطلوب توسعه در نظر دولت

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.