مجلسی که هست؛ مجلسی که باید باشد!

مجلسی که هست؛ مجلسی که باید باشد!
مجلسی که هست؛ مجلسی که باید باشد!

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.