آرمان زدایی؛ این یک ریویژن است

آرمان زدایی؛ این یک ریویژن است
آرمان زدایی؛ این یک ریویژن است

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.