گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ایران و آمریکای پس از انتخابات

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع ایران و آمریکای پس از انتخابات

۱۸ آبان ۹۵ – ارومیه، کانون جوانان بسیج

سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه - ایران و آمریکای پس از انتخابات
سخنرانی استاد حسن عباسی در ارومیه – ایران و آمریکای پس از انتخابات

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.