گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع فضای مجازی و استراتژی آینده

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع فضای مجازی و استراتژی آینده

۱۱ بهمن ۹۵ – گرگان

فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در استان گلستان - فضای مجازی و استراتژی آینده
سخنرانی استاد حسن عباسی در گرگان – فضای مجازی و استراتژی آینده

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.