گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی

۲۳ بهمن ۹۵ – تهران، حوزه هنری

سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – گفتمان سینمای انقلاب اسلامی، رؤیای بورژوازی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.