گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی

۲۸ بهمن ۹۵ – قم، موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه 

سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم - تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم – تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم - تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم – تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم - تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم – تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم - تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم – تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم - تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی
سخنرانی استاد حسن عباسی در موسسه زبان وگفتگو جامعه‌المصطفی‌العالمیه قم – تبیین شخصیت علمی امام‌خامنه‌ای و تاثیر دیدگاه‌های ایشان بر نظم‌نوین‌جهانی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.