گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید سید محمدعلی رحیمی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید سید محمدعلی رحیمی

۴ اسفند ۹۵ – تهران، حوزه هنری

دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری - دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
سخنرانی استاد حسن عباسی در حوزه هنری – دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی
دومین یادواره مجاهد فرهنگی بدون مرز؛شهید رحیمی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.