گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

۲ اردیبهشت ۹۶ – تبریز، مسجد سالار شهیدان

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان - انتخاب دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سالار شهیدان – انتخاب دوازدهم

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.