گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جمهوری دوازدهم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع جمهوری دوازدهم

۹ اردیبهشت ۹۶ – تهران، چهاردانگه، مسجد سیدالشهدا

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه - جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه – جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه - جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه – جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه - جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه – جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه - جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه – جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه - جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه – جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه - جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه – جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه - جمهوری دوازدهم
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد سیدالشهدا چهاردانگه – جمهوری دوازدهم

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.