آقای روحانی شما تابع امامی یا دلواپس اسرائیل!؟

آقای روحانی شما تابع امامی یا دلواپس اسرائیل!؟
آقای روحانی شما تابع امامی یا دلواپس اسرائیل!؟
آقای روحانی شما تابع امامی یا دلواپس اسرائیل!؟
آقای روحانی شما تابع امامی یا دلواپس اسرائیل!؟

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.