گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

۲۱ اردیبهشت ۹۶ – تهران، شهر ری

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.