گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع دوازدهمین انتخاب

۲۲ اردیبهشت ۹۶ – تهران، شهرک محلاتی، مسجد انصارالحسین(ع)

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(1).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%282%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%283%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%284%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%285%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%286%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%287%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%288%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%289%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%2810%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20%2811%29.jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(12).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(13).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(14).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(15).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(16).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(17).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(18).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(22).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(19).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(20).jpg

http://dl-abbasi.ir/yekta/1396/Image/Tehran/Masjed/2/IMG_960222_2%20(21).jpg

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.