گزارش تصویری؛ دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد

گزارش تصویری؛ دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد

۲۵ اردیبهشت ۹۶شهرستان آمل

دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد
دیدار استاد حسن عباسی با خانواده پاسدار شهید مدافع حرم مصطفی زال نژاد

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.