گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

۲۷ اردیبهشت ۹۶ – تهران، بلوار ابوذر، مسجدالنبی(ص)

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع انتخاب دوازدهم

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.