شهید تهرانی مقدم؛ نمونه تجلی علم و ایمان

شهید تهرانی مقدم؛ نمونه تجلی علم و ایمان
شهید تهرانی مقدم؛ نمونه تجلی علم و ایمان

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.