گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»

۱۲ شهریور ۹۶ – تهران، حسینیه هنر 

سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران - دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران – دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران - دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران – دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران - دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران – دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران - دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران – دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران - دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»
سخنرانی استاد حسن عباسی در حسینیه هنر تهران – دوره آموزشی – معرفتی «هم‌بازی»

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.