گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی

(ویژه اعضای خواهر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد)

۸ آبان ۹۶ – یزد، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان

سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
سخنرانی استاد حسن عباسی در اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد - هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان استان یزد – هنر حِفظ و حِصن در فرهنگ انقلابی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.