گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع رنسانس اقتصادی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع رنسانس اقتصادی

۶ آبان ۹۶ – کرمان، دانشگاه باهنر

سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان - رنسانس اقتصادی
سخنرانی استاد حسن عباسی در دانشگاه باهنر کرمان – رنسانس اقتصادی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.