گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب

۱۹بهمن ۹۶ – تهران، مشیریه، مسجد امام حسن مجتبی(ع)

سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران - چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب
سخنرانی استاد حسن عباسی در مشیریه تهران – چهل سالگی جمهوری و دهه پنجم انقلاب

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.