گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری

۵ دی ۹۷ – تهران، مسجد علی‌بن‌الحسین

سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران - امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری
سخنرانی استاد حسن عباسی در تهران – امت فتنه‌شکن و فتنه‌های عصری

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.