گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چهل‌سال بصیرت و حضور

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع چهل‌سال بصیرت و حضور

۱۳ دی ۹۷ – مازندران، سوادکوه، مسجد جامع شهر زیراب

سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه - چهل‌سال بصیرت و حضور
سخنرانی استاد حسن عباسی در سوادکوه – چهل‌سال بصیرت و حضور

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.