گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهیدرحیم آنجفی

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی در یادواره شهیدرحیم آنجفی

۳ اسفند ۹۷ – اراک، مسجد شمس

سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک - یادواره شهید رحیم آنجفی
سخنرانی استاد حسن عباسی در مسجد شمس اراک – یادواره شهید رحیم آنجفی

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.