گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع از هبوط تا . . .

گزارش تصویری؛ سخنرانی استاد حسن عباسی با موضوع از هبوط تا . . .
۶ خرداد ۹۸  – تهران، کهف الشهدا

سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران - از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران – از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران - از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران – از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران - از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران – از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران - از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران – از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران - از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران – از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران - از هبوط تا . . .
سخنرانی استاد حسن عباسی در کهف الشهدا تهران – از هبوط تا . . .

درباره یکتا (دبیر بخش خبری پایگاه)

یکتا ؛ دبیر بخش خبری پایگاه هستم و ماموریتم در این پایگاه انتشار اخبار مربوط به استاد حسن عباسی است.